ประกันชีวิตควบการลงทุน พรูแฮปปี้ ลิงค์ | PRU happy link

แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด

โอกาสรับความคุ้มครองที่คุ้มค่า 
เลือกความคุ้มครองชีวิตได้ตามความต้องการสูงสุด 5 - 30 เท่า* ของเบี้ยประกันภัยรายปี 
*ทุนประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัย โดยความคุ้มครองชีวิตขั้นต่ำ 5 เท่า
เฉพาะอายุ 61 – 70 ปี สำหรับอายุ 1 เดือน – 60 ปี ความคุ้มครองชีวิตขั้นต่ำ 10 เท่า

โอกาสออกแบบพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเอง 
ออกแบบพอร์ตการลงทุนได้ตามใจ ด้วยกองทุนชั้นนำที่คัดสรรพิเศษ
พร้อมรับโบนัสพิเศษร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระในปีที่ 7  ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องไม่ใช้สิทธิ์การถอนเงินออกจากกรมธรรม์ และลดเบี้ยประกันภัย ก่อนรับโบนัสพิเศษ

โอกาสกำหนดแผนการลงทุนที่ยืดหยุ่นสูง 
เลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามต้องการ ให้เหมาะกับจังหวะชีวิตของคุณ ให้คุณสับเปลี่ยนกองทุนฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุที่รับประกันภัย:

1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง:

ถึงอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย:

ถึงอายุ 99 ปี

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย:

รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

การตรวจสุขภาพ

กรณีไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย บริษัทพรูเด็นเชียลฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพ ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีประวัติสุขภาพก่อนและขณะสมัครทำประกันที่ต้องพบแพทย์เพื่อทำการรักษาและ/หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

กรณีตรวจสุขภาพ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท พรูเด็นเชียลฯ กำหนด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา 
หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย และกรมธรรม์ยังคงมีมูลค่าบัญชีกรมธรรม์และมีผลบังคับ บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้กรมธรรม์ ณ วันประเมินราคาวันแรกถัดจากวันครบกำหนดสัญญาคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย**

ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์

 1. ทุนประกันภัยของเบี้ยประกันภัยหลัก รวมกับ
 2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนภายใต้กรมธรรม์สำหรับเบี้ยประกันภัยหลักและกองทุนภายใต้กรมธรรม์สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)**

เบี้ยประกันภัย

ประเภทของเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ

เบี้ยประกันภัยสูงสุด

เบี้ยประกันภัยหลัก1

24,000 บาท/ปี

ไม่จำกัด

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ2

5,000 บาท/ครั้ง/ ปี

5 เท่าของ
เบี้ยประกันภัยหลักรายปีในแต่ละปี

1เบี้ยประกันภัยหลัก หมายถึง เบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ เป็นจำนวนก่อนหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก 
2เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ หมายถึง เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระในเวลาใดๆ นอกเหนือจากเบี้ยประกันภัยหลัก และเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในเวลาใดๆ ที่กรมธรรม์มีผลบังคับ และไม่อยู่ในระหว่างการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้จำนวนเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษขั้นต่ำสุดและขั้นสูงสุดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย:

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เบี้ยประกันภัยรายงวด

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย
(Premium Charge)

ร้อยละของเบี้ยฯ รายงวด ตามอัตราดังนี้
ปีกรมธรรม์ที่ 1: ร้อยละ 40
ปีกรมธรรม์ที่ 2: ร้อยละ 30
ปีกรมธรรม์ที่ 3: ร้อยละ 15
ปีกรมธรรม์ที่ 4 เป็นต้นไป: ไม่มี

ร้อยละ 3

ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ (Administration Fee)

ร้อยละ 0.125 ต่อเดือน
โดยเรียกเก็บจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์
(Policy Fee)

55 บาทต่อเดือน

ค่าประกันภัย
(Cost of Insurance

คำนวณตามเพศ อายุ โดยอ้างอิงตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ เรียกเก็บรายเดือนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ / เวนคืนกรมธรรม์
(Withdrawal / Surrender Charge)

ร้อยละของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังนี้
ปีกรมธรรม์ที่ 1: ร้อยละ 50
ปีกรมธรรม์ที่ 2: ร้อยละ 40
ปีกรมธรรม์ที่ 3: ร้อยละ 25
ปีกรมธรรม์ที่ 4: ร้อยละ 15
ปีกรมธรรม์ที่ 5: ร้อยละ 10
ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป: ไม่มี

ไม่มี

การสับเปลี่ยนกองทุน
(Fund Switching Fee)

สับเปลี่ยนกองทุนได้ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

หนังสือแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์
(Financial Statement Report)

รับรายงานฯ ฟรี ปีละ 2 ครั้ง (มิ.ย. และ ธ.ค.)
กรณีขอเพิ่มเติม ฉบับละ 50 บาท

การซื้อหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน*

หากใบคำขอเอาประกันภัยได้รับการอนุมัติ และบริษัทฯ ได้รับชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนภายใน 16.00 น. (วันที่ T) บริษัทฯ จะส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการ ผู้เอาประกันภัยจะได้ราคาซื้อหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน T+1 สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก

กรณีสั่งซื้อครั้งต่อไป (ทำการชำระเบี้ยประกันเพิ่มเติมพิเศษ) ผู้เอาประกันภัยจะได้ราคาซื้อหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน T+1 เช่นกัน ซึ่งสามารถส่งคำสั่งทุกวันทำการของบริษัทฯ ภายใน 16.00 น. ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย ณ ที่ทำการของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.

กรณีใบคำขอเอาประกันไม่ได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ จะส่งจดหมายปฏิเสธการรับประกัน พร้อมคืนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ลูกค้า

การขายคืนหน่วยลงทุน*,**

ผู้เอาประกันภัยขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนตามจำนวนขั้นต่ำ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยใช้แบบฟอร์มของ
บริษัทฯ ภายใน 16.00 น. ของทุกวันทำการ

การสับเปลี่ยนกองทุน*,**

ผู้เอาประกันภัยสามารถสับเปลี่ยนกองทุนภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ชำระเบี้ยประกันภัย โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ภายใน 16.00 น. ของทุกวันทำการ

หลักฐานสำหรับการลงทุนในกองทุนรวม ผู้เอาประกันภัยจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และหนังสือแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์ ฟรีปีละ 2 ครั้ง (มิ.ย.และธ.ค.)

หมายเหตุ:
*หากวันที่จะซื้อ/ขายหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทฯ จะทำการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได้
**ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน

 

 • เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของการประกันชีวิต (ไม่รวมส่วนการลงทุน) สามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย  การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ ทั้งนี้หากผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์หลังจากระยะเวลาดังกล่าว ผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิ์เวนคืนกรมธรรม์และได้รับมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
  • กรณีไม่เปิดเผยความจริงหรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  • การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามกการต่ออายุหรือตามกการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย
 • ผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนต่ำ หรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคืออาจไม่ได้รับเงินส่วนลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน
 • ผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยควรเข้าใจว่า การซื้อประกันชีวิตไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวนเมื่อเวนคืนกรมธรรม์ก่อนกำหนด

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันภัย ใบอนุญาตเลขที่ ช00026/2545 เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิตและอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย