แผนประกันชีวิต พรูแม๊กซ์ เซฟวิ่งส์

ข้อกำหนดทั่วไป

อายุที่รับประกันภัย:

1 เดือน – 65 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย:

12 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย:

6 ปี

ทุนประกันภัย:

ขั้นต่ำ 25,000 บาท

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย:

รายปี

การตรวจสุขภาพ:

ไม่ตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)สงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ (2)

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 6 

รับเงินคืนปีละ 10 % ของทุนประกัน

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 – 11

รับเงินคืนปีละ 18 % ของทุนประกัน

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 12

รับเงินคืน 463 % ของทุนประกัน

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 613 % ของทุนประกัน พร้อมโอกาสรับเงินปันผล (1) ตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัทฯ

กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต  (3)

ปีกรมธรรม์ที่ 1  บริษัทชดเชยค่าสินไหมฯไม่น้อยกว่า 105 %  ของทุนประกัน
ปีกรมธรรม์ที่ 2  บริษัทชดเชยค่าสินไหมฯไม่น้อยกว่า 210 % ของทุนประกัน
ปีกรมธรรม์ที่ 3  บริษัทชดเชยค่าสินไหมฯไม่น้อยกว่า 315 % ของทุนประกัน
ปีกรมธรรม์ที่ 4  บริษัทชดเชยค่าสินไหมฯไม่น้อยกว่า 420 % ของทุนประกัน
ปีกรมธรรม์ที่ 5  บริษัทชดเชยค่าสินไหมฯ ไม่น้อยกว่า 525 % ของทุนประกัน
ปีกรมธรรม์ที่ 6 – 12  บริษัทชดเชยค่าสินไหมฯไม่น้อยกว่า 630 % ของทุนประกัน

 

(1)บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้เอาประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญา โดยเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่บริษัทฯ จัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งอัตราผลตอบแทนนี้เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรอง

(2)ความคุ้มครองกรณีมีชีวิตอยู่ รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น

(3)ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

*บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้เอาประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญา โดยเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่บริษัทฯจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งอัตราผลตอบแทนนี้เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรอง

**รับดอกเบี้ยเงินคืนรายปีเพิ่ม (กรณีคงเงินคืนไว้กับบริษัทฯ) ตามที่บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ประกาศในเว็บไซต์ www.prudential.co.th หัวข้อ “ผลการดำเนินงานของเรา” ซึ่งอัตราผลตอบแทนนี้เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรอง

คำเตือน

 1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรมุยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเบี้ยประกันภัย หรือได้รับเบี้ยประกันภัยคืนไม่เต็มจำนวน
 2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 3. ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 4. กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
  4.1 กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  4.2 ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 5. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท
 6. ผู้เอาประกันมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์โดยจะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์กับผลประโยชน์อืนๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
 7. เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
 8. ผู้ซื้อควรเข้าใจว่า พรูแม๊กซ์ เซฟวิ่งส์ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ “พรูออมทรัพย์เพิ่มค่า 12/6 (2)” (ชนิดมีเงินปันผล)

การร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 1. ศูนย์บริการลูกค้า  (Customer Service Central) บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)  เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 20 – 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1621 (ในเวลาทำการ) โทรสาร 0 2353 4888 อีเมล์ hotline@prudential.co.th
 2. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th
 3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สายด่วนประกันภัย โทร 1186

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้จัดการ ใบอนุญาตเลขที่ ช00026/2546  เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิตและอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย