พรูแม็กซ์ เวลท์

ข้อกำหนดทั่วไป

อายุที่รับประกันภัย:

66 – 70 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย:

12 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย:

6 ปี

ทุนประกันภัย:

เริ่มต้น 50,000 บาท

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย:

รายปี

การตรวจสุขภาพ:

ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ
บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) สงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ 1

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 3

รับเงินคืนปีละ 5% ของทุนประกันภัย

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4 – 7

รับเงินคืนปีละ 6% ของทุนประกันภัย

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 8 - 11

รับเงินคืนปีละ 7 % ของทุนประกันภัย

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 12

รับเงินคืน 600 % ของทุนประกันภัย

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 667% ของทุนประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต 2

ปีกรมธรรม์ที่ 1 ชดเชยค่าสินไหมฯ ไม่น้อยกว่า 105% ของทุนประกันภัย
ปีกรมธรรม์ที่ 2 ชดเชยค่าสินไหมฯ ไม่น้อยกว่า 210% ของทุนประกันภัย
ปีกรมธรรม์ที่ 3 ชดเชยค่าสินไหมฯ ไม่น้อยกว่า 315% ของทุนประกันภัย
ปีกรมธรรม์ที่ 4 ชดเชยค่าสินไหมฯ ไม่น้อยกว่า 420% ของทุนประกันภัย
ปีกรมธรรม์ที่ 5 ชดเชยค่าสินไหมฯ ไม่น้อยกว่า 525% ของทุนประกันภัย
ปีกรมธรรม์ที่ 6 – 12 ชดเชยค่าสินไหมฯ ไม่น้อยกว่า 600% ของทุนประกันภัย

 

หมายเหตุ:

1 ความคุ้มครองกรณีมีชีวิตอยู่ รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น 
2 ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

คำเตือน

 1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเบี้ยประกันภัย หรือได้รับเบี้ยประกันภัยคืนไม่เต็มจำนวน
 2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 3. ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 4. กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
  • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 5. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท
 6. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์ โดยจะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
 7. เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
 8. ผู้ซื้อควรเข้าใจว่า พรูแม็กซ์ เวลท์ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ “พรูออมทรัพย์พิเศษ 12/6 (3)” (ชนิดไม่มีเงินปันผล) 

การร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 1. ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center) บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)  เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 20 - 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1621 (ในวันและเวลาทำการ) โทรสาร 0 2353 4888 อีเมล์ hotline@prudential.co.th
 2. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th
 3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สายด่วนประกันภัย โทร 1186

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันภัย ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย