PRU MRTA II

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย :
ชาย/หญิง 20 – 65 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย : ตั้งแต่ 5-30 ปี
ทุนประกันภัย : เท่ากับเงินกู้ของสินเชื่อบ้าน
เบี้ยประกันภัย : ชำระครั้งเดียว
ชำระเบี้ยประกันภัย :
สามารถขออนุมัติสินเชื่อเพิ่มเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

การพิจารณารับประกันภัย :

แบบตรวจสุขภาพ ตามเงื่อนไข

ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 70 ปี
ผลประโยชน์ และ
ความคุ้มครอง :

ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองการสูญเสียชีวิตทุกกรณี และการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ทั้งจากการเจ็บป่วย หรือจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต     
มอบความคุ้มครองเป็นจำนวนเงินทดแทน เพื่อชดใช้เงินกู้ของสินเชื่อบ้านแทนผู้เอาประกันภัยหรือทายาท (ตามตารางคำนวณของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น)   

ทุนประกันภัย : จำนวนทุนประกันภัยจะลดลง และสอดคล้องกับสินเชื่อบ้านที่ผ่อนชำระ

  • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
  • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ และมีสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ โดยมีมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
    • การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงความเท็จที่จะมีผลต่อการรับประกันภัย บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา
    • การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาประกันชีวิต หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆาตกรรม
  • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เป็นผู้รับประกันชีวิตและเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย