พรูซิเคียวร์ ลิฟวิ่ง

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยโดยย่อ

อายุรับประกันภัย:

20 – 55 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย:

ถึงอายุ 75 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย:

8 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย:

ขั้นต่ำ 50,000 บาท

งวดการชำระเบี้ยฯ:

รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

ประเภทใบสมัคร

ใบคำขอเอาประกันภัย (ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างสั้น)

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่1

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2- สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 59 ปี

 • รับเงินคืนทุกๆ 2 ปี ปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สิ้นปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60, 65 และ70 ปี

 • รับเงินคืนครั้งละ 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สิ้นปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 75 ปี

 • รับเงินคืน 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รวมรับงินคืนตลอดสัญญาสูงสุด 270% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต2

ชดเชยค่าสินไหมฯ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดในกรณีที่มีชีวิตอยู่ แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

คำเตือน

 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
  • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตัวตาย
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์โดยจะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าค่าเวนคืนกรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆอันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
 • ผู้ซื้อควรเข้าใจว่า พรูซิเคียวร์ ลิฟวิ่ง เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันชีวิตเพื่อการเกษียณอายุแบบ ออมทรัพย์พิเศษถึงอายุ 75/8 (ชนิดไม่มีเงินปันผล)”
 • เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์

การร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 • ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center) บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
  เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 20 - 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตกรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1621 (ในเวลาทำการ) โทรสาร 0 2353 4888 อีเมล์ hotline@prudential.co.th (mailto:hotline@prudential.co.th)
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th (http://www.uob.co.th)
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สายด่วนประกันภัย โทร 1186

เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 2051 ปีเท่านั้น เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย