พรูทริปเปิ้ล ลิงค์ 99/3 | PRUTriple Link 99/3

ชำระเบี้ยฯ สั้นเพียง 3 ปี

รับความคุ้มครองชีวิต และโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน

ข้อกำหนดทั่วไป

อายุที่รับประกันภัย :

1 เดือน – 70 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง :

ถึงอายุ 99 ปี หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้กรมธรรม์เพียงพอที่จะนำไปหักค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย :

3 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย

5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก (เบี้ยประกันภัยหลักขั้นต่ำ 500,000 บาท/ปี)

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย:

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

การตรวจสุขภาพ:

 

กรณีไม่ต้องตรวจสุขภาพ ต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย บริษัท พรูเด็นเชียลฯ สงวนสิทธิในการเรียกตรวจสุขภาพในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีประวัติสุขภาพก่อนและขณะสมัครทำประกัน ที่ต้องพบแพทย์เพื่อทำการรักษาและ/หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

กรณีตรวจสุขภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทพรูเด็นเชียลฯ กำหนด

ผลประโยชน์

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา

หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัยและ กรมธรรม์ยังคงมีมูลค่าบัญชีกรมธรรม์และมีผลบังคับ บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้กรมธรรม์ ณ วันประเมินราคาวันแรกถัดจากวันครบกำหนดสัญญาคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย**

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์

  1. จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก รวมกับ
  2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนภายใต้กรมธรรม์สำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก และกองทุนภายใต้กรมธรรม์สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)**

**ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยควรเข้าใจว่า การซื้อประกันชีวิตไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคารจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวนเมื่อเวนคืนกรมธรรม์ก่อนกำหนด

การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น

ผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขการเอาประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ ทั้งนี้หากผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์หลังจากระยะเวลาดังกล่าว ผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์และได้รับมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:

กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือตามการต่ออายุ หรือตามการขอกลับมาชำระเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทฯ ไม่อาจบอกล้างความสมบูณรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได้

ฆ่าตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการขอกลับมาชำระเบี้ยประกันภัย

ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

ผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม ในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุนและทำประกันภัย

ผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมที่นอกเหนือจากกรมธรรม์นี้ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน

ผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยควรตรวจสอบมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนที่ท่านเลือกลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา

แบบประกันภัยนี้เป็นแบบประกันภัยที่ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย การขายหน่วยลงทุนบางส่วน หรือการเวนคืนกรมธรรม์ อาจทำให้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ลดลงหรืออาจได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ และ/หรือ กรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนครบกำหนดสัญญาเอาประกันภัย
กรณีใบคำขอเอาประกันไม่ได้รับการอนุมัติ บริษัทฯจะส่งจดหมายการปฎิเสธรับประกันพร้อมคืนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ลูกค้า

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไรผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุนผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนต่ำ หรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคืออาจไม่ได้รับเงินส่วนลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน

กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงตามอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บริษัทจัดการ”)

กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและหลักทรัพย์จัดการฯ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตและบริษัทหลักทรัพย์จัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม และจะไม่สามารถนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพื่อการชำระหนี้ของตนเอง


ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 ทำหน้าที่เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย และเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย