ยูโอบี ซูเปอร์ เซฟเวอร์

เงื่อนไขการรับประกันภัยโดยย่อ

อายุรับประกันภัย:

อายุ 1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย:

10 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย:

3 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย:

ขั้นต่ำ 300,000 บาท 

เบี้ยประกันภัย:

ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ขอเอาประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย:

รายปี

การตรวจสุขภาพ

บริษัท พรูเด็นเชียลฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพในกรณีที่ทุนประกันเกินกว่าหลักเกณฑ์แบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ และ/หรือผู้เอาประกันภัยมีประวัติสุขภาพก่อนและขณะสมัครทำประกันชีวิตที่ส่งผลต่อการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ฯ ของบริษัท พรูเด็นเชียลฯ

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

เงินคืนระหว่างสัญญา

 • 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1
 • 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2
 • 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3 – 9

   

เงินครบกำหนดสัญญา

 • 308% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตทุกกรณี

 • 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในปีกรมธรรม์ที่ 1
 • 220% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในปีกรมธรรม์ที่ 2
 • 330% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในปีกรมธรรม์ที่ 3-10

ผลประโยชน์เพิ่มเติม กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

 • 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ ในปีกรมธรรม์ที่ 1
 • 220% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ ในปีกรมธรรม์ที่ 2
 • 330% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ ในปีกรมธรรม์ที่ 3-10

 

คำเตือน

 1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเบี้ยประกันภัย หรือได้รับเบี้ยประกันภัยคืนไม่เต็มจำนวน
 2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 3. ผู้เอาประกันภัยต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 4. กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
  • 4.1 กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  • 4.2 ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตัวตาย
 5. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้
 6. ผู้เอาประกันมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์โดยจะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
 7. เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
 8. แบบประกันชีวิต “ยูโอบี ซูเปอร์ เซฟเวอร์” เป็นชื่อทางการตลาดของประกันชีวิตแบบ แบบ พรูประกันชีวิตสะสมทรัพย์ 10/3 (ชนิดไม่มีเงินปันผล) และสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (ให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัย)

การร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 • ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center) บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
  เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์ 1621 (ในเวลาทำการ) โทรสาร 0 2353 4888 อีเมล hotline@prudential.co.th
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0 2285 1555 หรือwww.uob.co.th
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สายด่วนประกันภัย โทร 1186
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 หรือ อีเมล: fcc@bot.or.th

ผลประโยชน์ด้านภาษี:
เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 ทำหน้าที่เสนอผลิตภัณฑ์ และเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คลิก