แผนประกันสุขภาพ Aetna Crown Diamond

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน เอ็ทน่า คราวน์ ไดมอนด์
 1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน – 65 ปี
 2. ผู้เอาประกันอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องสมัครร่วมกับผู้ปกครอง
 3. สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ตลอดชีพเมื่อสมัครก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์
ข้อยกเว้นที่สำคัญ เอ็ทน่า คราวน์ ไดมอนด์
 1. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับการเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 2. แผนประกันสุขภาพนี้จะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือความผิดปกติที่เกิดจากโรค อาการ หรือความผิดปกติที่เกิดจาก
  • โรค อาการ หรือความผิดปกติที่เป็นมาก่อนหรือยังรักษาไม่หายขาดก่อนการเอาประกันภัย
  • การรักษาพยาบาลที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากอาการหรือโรคแทรกซ้อนของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน (สำหรับแผนเอ็ทน่า พิงค์ ไดมอนด์) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก ได้แก่ เนื้องอก มะเร็งทุกชนิด ก้อนเนื้อ หรือก้อนเนื้อซีสต์ ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอด และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  • การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด
  • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ
  • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์
  • โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  • การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย
  • การตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
  • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค
  • การตรวจรักษา หรือการผ่าตัด เกี่ยวกับฟัน หรือเหงือก การทำฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม
  • การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ
  • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
  • การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง
  • การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
  • สงคราม การก่อการร้าย การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี
หมายเหตุ :
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเข้าใจว่าการซื้อประกันภัยไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขสำคัญก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ใบอนุญาตเลขที่ ว00020/2546 ทำหน้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น ผู้รับประกันวินาศภัย โดยบริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย