AXA P.A. High Sum

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 23-60 ปีบริบูรณ์ และสามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปีบริบูรณ์
 2. อาชีพผู้ขอเอาประกันภัย “ประเภทอาชีพชั้น 1 เท่านั้น” (ดูรายละเอียดตามตารางประเภทอาชีพ)
 3. รายได้ขั้นต่ำสำหรับผู้เอาประกันภัยต่อเดือน
  • แผน 1 มีรายได้ตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป
  • แผน 2 และ 3 มีรายได้ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงใดๆ
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือพิษสุราเรื้อรัง
 6. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงข้อมุลเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 7. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่อาศัยและ/หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี
 8. ผู้ขอเอาประกันภัย สามารถซื้อกรมธรรม์ได้สูงสุด 1 ฉบับ ต่อ 1 ท่าน
 9. ความคุ้มครองการประกันภัย เริ่มต้นหลังจากได้รับการอนุมัติจากแอกซ่าประกันภัย ภายใน 7 วันทำการ นับจากแอกซ่าประกันภัยได้รับใบคำขอเอาประกันภัย
 10. ผู้ขอเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือและมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประเภทอาชีพในการรับประกันภัยจะแบ่งเป็น 4 ชั้น ได้แก่

อาชีพชั้น 1 ลักษณะงานส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และทำงานที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักร เช่น ผู้บริหาร พนักงานบริษัท แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ข้าราชการ เป็นต้น
อาชีพชั้น 2 ลักษณะงานที่ทำส่วนใหญ่อยู่นอกสำนักงาน หรือต้องทำงานกลางแจ้งตลอดเวลา เป็นกลุ่มช่างฝีมือที่มีความชำนาญและทักษะ บางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร เช่น ตัวแทน / นายหน้า วิศวกร ช่างไม้ เจ้าของกิจการขนาดเล็ก เป็นต้น
อาชีพชั้น 3 ลักษณะงานที่ทำส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ เช่นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านช่าง ด้านการผลิต การขนส่ง พนักงานขาย นักแสดง มัคคุเทศก์ นักข่าว พนักงานขับรถ เป็นต้น
อาชีพชั้น 4 ลักษณะงานที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด มีความเสี่ยงสูงมากกว่าอาชีพชั้นอื่นๆ เป็นพิเศษ เช่น นักแสดงผาดโผน คนงานก่อสร้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรับส่งเอกสาร เป็นต้น

ตัวอย่างข้อยกเว้นของกรมธรรม์

การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา/ยาเสพติด การฆ่าตัวตาย การติดเชื้อโรค การรักษาทางเวชกรรม หรือศัลยกรรมที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ การแท้งลูก การรักษาทางทันตกรรม การปวดหลัง ภัยสงคราม การจราจล การนัดหยุดงาน การแข่งหรือเล่นกีฬาอันตรายบางประเภท การโดยสารอากาศยานที่มิใช่เครื่องบินพาณิชย์ ขณะขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยาน การทะเลาะวิวาท การก่ออาชญากรรม การเข้ารับราชการเป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร เป็นต้น

คำเตือน

 • รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย และเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขสำคัญก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ใบอนุญาตเลขที่ ว00020/2526 ทำหน้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันวินาศภัยและอำนวยความสำดวกในการรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น ผู้รับประกันวินาศภัย โดย บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย