ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ผู้ออกตราสารเงินกองทุน ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)
ชื่อตราสารเงินกองทุน ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด และมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทุน
มูลค่าตราสารเงินกองทุนที่เสนอขาย ไม่เกิน 8,000 (แปดพัน) ล้านบาท และมีตราสารสำรองเพิ่มเติมอีก 6,000 (หกพัน) ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าตราสารเงินกองทุนที่เสนอขายรวม 14,000 (หนึ่งหมื่นสี่พัน) ล้านบาท
ประเภทการเสนอขาย เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
อายุตราสารเงินกองทุน 10 (สิบ) ปี
การไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนก่อนวันครบกำหนด
ไถ่ถอนตราสารเงินกองทุน
ธนาคารมีสิทธิขอไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนได้ ทุกวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย หลังจากตราสารเงินกองทุนมีอายุ 5 (ห้า) ปี นับจากวันออกตราสารเงินกองทุน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือตราสารเงินกองทุน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร AA (tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.07 ต่อปี โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
วันที่เปิดจองซื้อ วันที่ 27 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วันที่ออกตราสารเงินกองทุน วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565
มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่
ระดับความเสี่ยง 7