โปรแกรม เพื่อนแนะนำเพื่อนสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอเสนอโปรแกรมสิทธิประโยชน์จากการแนะนำบุคคลที่รู้จักผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารเพื่อสมัครสินเชื่อกับธนาคาร และหากสินเชื่อของผู้สมัครสินเชื่อดังกล่าวได้รับการอนุมัติและผู้สมัครได้ทำสัญญากู้ยืมเงิน และจดทะเบียนจำนองหลักประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้แนะนำจะได้รับเงินรางวัล (“โปรแกรม”) ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

  • สินเชื่อและบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม และเงื่อนไขของการเข้าร่วมโปรแกรม

(1) สินเชื่อที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม

(ก) สินเชื่อที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม ได้แก่ สินเชื่อบ้านยูโอบี โฮมโลน,  ยูโอบี โฮมโลน รีไฟแนนซ์, ยูโอบี แคชทูโฮม และสินเชื่อบ้านอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด 
(ข) ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้แนะนำส่งข้อมูลของผู้ที่ได้รับการแนะนำให้แก่ธนาคาร ผู้ที่ได้รับการแนะนำจะต้องสมัครและได้รับการอนุมัติสินเชื่อตามข้อ 1 (ก) จากธนาคาร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และไม่เกินกว่า 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
(ค) สินเชื่อที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรมจะต้องมีหลักประกันที่จดทะเบียนจำนองเป็นประกันการชำระหนี้สินเชื่อเป็นที่ดินพร้อมบ้านอยู่อาศัยหรือห้องชุดหรือหลักประกันอื่นตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ หลักประกันดังกล่าวต้องมีโครงสร้างซึ่งก่อสร้างด้วยอิฐและ/หรือปูน ไม่รวมถึงหลักประกันที่เป็นบ้านไม้หรือบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ และสินเชื่อของผู้ที่ได้รับการแนะนำดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติและทำสัญญากู้ยืมเงินและจดทะเบียนจำนองหลักประกันกับธนาคารในช่วงระหว่างวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

(2)   บุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม

(ก) ผู้แนะนำที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีเป็นต้นไป และต้องไม่ใช่ผู้สมัครสินเชื่อ
(ข) ในกรณีที่ผู้แนะนำและผู้ที่ได้รับการแนะนำเป็นผู้สมัครขอสินเชื่อร่วมกัน บุคคลทั้งสองไม่สามารถเป็นผู้แนะนำซึ่งกันและกันในคำขอสินเชื่อร่วมกันนั้น
(ค) กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการของธนาคาร บุคคลากรของธนาคาร ไม่มีสิทธิเข้าร่วมเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามโปรแกรม

(3)   เงื่อนไขของการเข้าร่วมโปรแกรม

(ก) การแนะนำจะต้องให้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการแนะนำผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารเท่านั้น
(ข) ในกรณีที่มีผู้แนะนำหลายท่านดำเนินการแนะนำผู้ที่ได้รับการแนะนำท่านเดียวกัน และสินเชื่อรายเดียวกันมากกว่า 1 ครั้งในช่วงระยะเวลาที่สินเชื่อของผู้ที่ได้รับการที่ได้รับการแนะนำดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคาร ธนาคารจะให้สิทธิแก่ผู้ที่แนะนำท่านแรกเท่านั้น โดยธนาคารจะพิจารณาจากวันที่และเวลาที่มีการส่งแบบฟอร์มการแนะนำที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร เมื่อเงื่อนไขการได้รับเงินรางวัลได้รับการปฏิบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ผู้แนะนำจะได้รับการแจ้งให้ทราบจากธนาคารทาง SMS
(ค) ภายหลังจากธนาคารได้รับข้อมูลการแนะนำผ่านช่องทางออนไลน์ และทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว หากผู้ที่ได้รับการแนะนำได้รับการพิจารณาการเข้าร่วมโปรแกรม ธนาคารจะดำเนินการติดต่อไปยังผู้ที่ได้รับการแนะนำ เพื่อขอข้อมูลและ/หรือเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ หากธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับการแนะนำได้ หรือหากผู้ที่ได้รับการแนะนำไม่ยินยอมให้ธนาคารดำเนินการหรือไม่แจ้งข้อมูลหรือส่งเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด หรือมีการยกเลิกการสมัคร หรือธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อของผู้สมัคร หรือไม่มีการจดจำนองสินเชื่อตามที่อนุมัติแล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แนะนำจะไม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลตามโปรแกรม
(ง) ผู้แนะนำจะต้องให้รายละเอียดของเพื่อน (ผู้ที่ได้รับการแนะนำ) เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ และรายละเอียดอื่น ๆ กับธนาคารฯ โดยผู้แนะนำต้องได้รับความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจากผู้ที่ได้รับการแนะนำก่อน

 การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด และอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว

  • อัตราเงินรางวัลและการรับเงินรางวัล

(1) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อ 1. ผู้แนะนำจะได้รับการเงินรางวัลเข้าบัญชีออมทรัพย์รายละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อวงเงินกู้ ทุกๆ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมวงเงินกู้ประกันภัย วงเงินกู้ประกันคุ้มครองสินเชื่อ วงเงินกู้ประกันอื่นๆ (ถ้ามี) และวงเงินกู้ส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท (ถ้ามี) หากมีเศษของวงเงินกู้ที่ไม่ครบจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เงินรางวัลสำหรับส่วนดังกล่าวจะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.10 ของเศษของจำนวนเงินกู้ที่ไม่ครบ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยธนาคารจะส่งเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้แนะนำ ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ที่ได้รับการแนะนำ (ผู้กู้) ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินและจดจำนองหลักประกันกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว

(2) ผู้แนะนำจะได้รับเงินรางวัลเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดกับธนาคารเท่านั้น หากไม่มีบัญชีออมทรัพย์ ผู้แนะนำจะต้องดำเนินการเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร เพื่อการรับเงินคืนเข้าบัญชีดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันที่ธนาคารแจ้งให้ทราบว่ามีสิทธิได้รับเงินรางวัล

(3) สินเชื่อบ้านของผู้กู้ที่ผู้แนะนำได้แนะนำให้แก่ธนาคาร จะต้องมีสถานะทางบัญชีปกติและยังไม่ได้ปิดบัญชี รวมทั้งต้องไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ใดๆ สำหรับสินเชื่อดังกล่าวกับธนาคาร และ/หรือ ผู้แนะนำและ/หรือผู้ที่ได้รับการแนะนำจะต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อและ/หรือหนี้ใดๆ ที่มีอยู่กับธนาคาร ณ วันที่ธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีแต่อย่างใด มิฉะนั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้เงินรางวัลตามโปรแกรมให้แก่ผู้แนะนำ 

(4) สิทธิในการรับเงินรางวัลเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้แนะนำ และเงินรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่น หรือ เปลี่ยนแปลงการรับเงินรางวัลด้วยวิธีการอย่างอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม

สมัครโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน

สมัคร