สิทธิประโยชน์บนบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 63)

 • เฉพาะลูกค้ายูโอบีแคชพลัส ที่ทำรายการผ่อนชำระสินค้ามากกว่า 10 เดือนขึ้นไป (ยกเว้นรายการผ่อนในหมวดประกัน) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 จะได้รับเครดิตเงินคืน 10% ของยอดรายการผ่อนชำระต่อเดือนในงวดแรก
 • เฉพาะลูกค้ายูโอบีแคชพลัส ที่มียอดสะสมจากการผ่อนชำระสินค้ามากกว่า 10 เดือนขึ้นไป (ยกเว้นรายการผ่อนในหมวดประกัน) โดยมียอดรวมสะสมตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 รับเพิ่ม บัตรชมภาพยนตร์ประเภท Deluxe ในระบบปกติ ในเครือ SF จำนวน 5 ที่นั่ง (มูลค่า 1,200 บาท)
 • ลูกค้ายูโอบีแคชพลัสต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ IPP ตามด้วยหมายเลขบัตร Cash Plus 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ตัวอย่าง IPP656019999999) เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่  1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 (ค่าส่ง SMS 3บาท/ครั้ง)
 • ยอดเครดิตเงินคืน 10% จะคำนวณจากยอดของรายการผ่อนชำระสินค้าไม่เกิน 100,000 บาท/เดือน/ลูกค้า โดยธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชียูโอบีแคชพลัส ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นเดือนที่ทำรายการผ่อนชำระ
 • จำกัดการรับบัตรชมภาพยนตร์สูงสุด 5 ที่นั่ง/ลูกค้า ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยธนาคารจะดำเนินการจัดส่งบัตรชมภาพยนตร์ผ่าน SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคารภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถือให้เป็นเบอร์ปัจจุบันเพื่อไม่ให้พลาดการรับสิทธิ์ โทร. 02-285-1555 กด 0
 • บัตรชมภาพยนตร์ที่ได้รับผ่าน SMS สามารถนำไปใช้ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับ SMS และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บัตรชมภาพยนตร์สามารถใช้ได้กับที่นั่งประเภท Deluxe ในระบบปกติทุกสาขา ยกเว้น Emprive’ Cineclub และไม่สามารถขออัพเกรดที่นั่งได้
 • สำหรับภาพยนตร์บางเรื่อง ทางโรงภาพยนตร์ SF อาจขอเรียกเก็บเงินส่วนต่างของราคาบัตรชมภาพยนตร์ ณ วันที่ลูกค้าใช้สิทธิ์แลกบัตรชมภาพยนตร์ ซึ่งทางโรงภาพยนตร์ SF จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนยืนยันการใช้สิทธิ์
 • กรณีมีข้อโต้แย้งในสิทธิ์การรับบัตรชมภาพยนตร์ ลูกค้าต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้อง ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เฉพาะลูกค้ายูโอบีแคชพลัส ที่มียอดเบิกถอนเงินสดด้วยบัตร UOB Cash Plus ผ่านตู้ ATM จากทุกธนาคารในประเทศไทย หรือสาขาธนาคารยูโอบีในทุกวันเสาร์ และ/หรือ วันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 ธนาคารจะเครดิตดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างวันเสาร์ และ/หรือวันอาทิตย์ที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด คืนเข้าบัญชีให้สูงสุดไม่เกิน 2 วัน โดยธนาคารจะคำนวณยอดเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ เวลา 00.00 น. ถึงเวลา 23.59 น. ของวันเสาร์ และ/หรือวันอาทิตย์ในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย
 • รายการเครดิตดอกเบี้ยคืนเข้าบัญชีจะคำนวณจากยอดเบิกถอนเงินสดสะสมในวันเสาร์ และ/หรือ วันอาทิตย์ในช่วงเวลาส่งเสริมการขายไม่เกิน 100,000 บาท/เดือน/ลูกค้า โดยธนาคารจะเครดิตดอกเบี้ยคืนเข้าบัญชียูโอบีแคชพลัส ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นเดือนที่ทำรายการ
 • ลูกค้ายูโอบีแคชพลัส ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ ATM ตามด้วยหมายเลขบัตร Cash Plus 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ตัวอย่าง ATM656019999999) เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่  1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 (ค่าส่ง SMS 3บาท/ครั้ง)
 • ลูกค้ายูโอบีแคชพลัสจะต้องลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 เพื่อรับความคุ้มครองผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร อย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันแต่อย่างใด (โปรดเก็บใบเสร็จค่าเดินทาง หรือตั๋วโดยสารไว้เป็นหลักฐานในการขอรับค่าสินไหมทดแทนกรณีต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน)
 • เว็บไซต์ลงทะเบียน: https://forms.uobthailand.com/appforms/contactus/cashplus-travel-insurance.page
 • การคุ้มครองนี้สำหรับลูกค้ายูโอบีแคชพลัส และคู่สมรสที่อายุไม่เกิน 60 ปี รวมถึงบุตรที่อยู่ในอุปการะ ไม่เกิน 2 คน อายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 23 ปี ซึ่งยังไม่สมรสหรือไม่มีรายได้ประจำ ที่ร่วมเดินทาง ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
 • จำกัดสิทธิประโยชน์แผนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 1 สิทธิ์/ลูกค้า โดยลูกค้าต้องแจ้งหมายเลขบัตรยูโอบีแคชพลัสที่ต้องการใช้สิทธิ์พร้อมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรายละเอียดการเดินทางผ่านช่องทางการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของธนาคาร และจะต้องมียอดเบิกถอนเงินสดในต่างประเทศผ่านบัตรยูโอบีแคชพลัสในช่วงเวลาการเดินทางตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ นับจากวันที่เดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
 • แผนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศนี้ คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางบนยานพาหนะโดยสารสาธารณะ วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท
 • คุ้มครองการพลาดเที่ยวบินต่อเนื่องจากการล่าช้าของเที่ยวบิน ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อด้วยวิธีอื่นภายใน 8 ชั่วโมง โดยบริษัทประกันจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เพื่อชำระค่าที่พัก และค่าอาหาร สำหรับทุกๆ 8 ชั่วโมงที่ล่าช้า ตามวงเงินสูงสุด 40,000 บาท
 • คุ้มครองการล่าช้าของสัมภาระ หลังจากที่ผู้เอาประกันภัยมาถึงปลายทางแล้ว 8 ชั่วโมง บริษัทประกันจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เพื่อชำระค่าเครื่องใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า สำหรับทุกๆ 8 ชั่วโมงที่ล่าช้า ตามวงเงินสูงสุด 40,000 บาท
 • คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของสัมภาระ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัทขนส่ง บริษัทประกันจะชดเชยความสูญเสียหรือความเสียหายของสัมภาระไม่เกิน 5,000 บาทต่อชิ้น/คู่/ชุด ตามวงเงินสูงสุด 40,000 บาท
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดอื่นๆ และข้อยกเว้น ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหลัก
 • เฉพาะลูกค้ายูโอบีแคชพลัส ที่มียอดเบิกถอนเงินสดด้วยบัตร UOB Cash Plus ผ่านตู้ ATM จากทุกธนาคารในประเทศไทย รับเครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว ที่ร้าน Brown Cafe , KAMU หรือ The Alley
 • รับ Brown Royal Premium Milk Tea ที่ร้าน Brown Cafe ทุกสาขาในกรุงเทพ
 • รับฟรีเครื่องดื่มที่ร้าน KAMU มูลค่า 60 บาทดังนี้ School Milo Black Pearl M. / School Milo L / Dark Cocoa Milk L  / Original Milk Tea Black Pearl L  / Original Milk Tea  Grass Jelly  L / Ancient Thai Milk Tea Black Pearl L / Ancient Thai Milk Tea Grass Jelly L / Genmai Tea M / Passion Fruit Green Tea L  ณ สาขาที่ร่วมรายการ
 • รับ Brown Sugar Deerioca & Fresh Milk ที่ร้าน The Alley ทุกสาขาในกรุงเทพ
 • ลูกค้ายูโอบีแคชพลัสต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ BRW หรือ KMU หรือ ALY ตามด้วยหมายเลขบัตร Cash Plus 12 หลักสุดท้ายและหมายเลข SEQ 4หลักสุดท้ายบนใบบันทึกรายการ ส่งมาที่ 4545111 ตัวอย่าง ( KMU6560199999991234 หรือ ALY6560199999991234 หรือ BRW6560199999991234) เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่  1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 (ค่าส่ง SMS 3บาท/ครั้ง)
 • ลูกค้ายูโอบีแคชพลัสสามารถเก็บใบบันทึกรายการไว้เพื่อลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ภายในเดือนที่ทำรายการเบิกถอน
 • ธนาคารจะส่ง SMS ยืนยันการรับสิทธิ์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคาร
 • ลูกค้ายูโอบีแคชพลัสต้องแสดง SMS ตอบกลับยืนยันการรับสิทธิ์กับพนักงานร้านฯซึ่งจะเป็นผู้กดยืนยันการแลกรับเครื่องดื่มให้ลูกค้า
 • การใช้สิทธิ์แลกเครื่องดื่มมีอายุการใช้งานภายในวันที่ลูกค้าได้รับ SMS ตอบกลับ
 • ไม่สามารถใช้สิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • สิทธิ์แลกรับเครื่องดื่มมีจำนวนจำกัด (3,000 สิทธิ์/เดือน) จำกัดการลงทะเบียนแลกรับเครื่องดื่ม 1 สิทธิ์/เดือน/ลูกค้า
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะบัตรยูโอบีแคชพลัสที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ได้รับสิทธิ์/เครดิตเงินคืน
 • กรณีมีข้อโต้แย้งในการคำนวณเครดิตคืนเข้าบัญชียูโอบีแคชพลัส ลูกค้าต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องของรายการผ่อนชำระสินค้า หรือรายการเบิกถอนเงินสดภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าทำรายการผ่อนชำระหรือเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรยูโอบีแคชพลัส โดยรายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าถือบัตรยูโอบีแคชพลัสมากกว่า 1 ใบ ลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 บัตรเท่านั้น
 • บัตรกดเงินสดยูโอบีแคสพลัสสามารถทำรายการแบ่งชำระสินค้า 0% นานสูงสุด 36 เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับรายการกดเงินสดทั่วไทยทั่วโลกผ่านตู้เอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย Plus
 • โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 63 สำหรับผู้สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส และใบสมัครได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 17 เม.ย. 63
 • ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ตั้งแต่วันอนุมัติวงเงินจนถึงวันครบรอบบัญชีที่ 2 หลังจากนั้นธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 25% / 27% / 28% ต่อปีขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า
 • สำหรับลูกค้าที่แสดงความประสงค์ ณ วันที่สมัครในการแจ้งให้โอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ 50% ขึ้นไปของวงเงินยูโอบี แคชพลัสที่ได้รับการอนุมัติ หรือทำการกดเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัสตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตรฯ ลูกค้าจะได้รับกระเป๋า ELLE Sporty Bag ขนาด 19.5 x 9.5 x 13.5 นิ้ว มูลค่า 3,590 บาท โดยธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าให้ท่านตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีนับภายใน 60 วันนับจากวันที่ท่านได้รับการอนุมัติโอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือภายใน 60 วันนับจากวันที่ท่านกดเงินสดผ่านบัตรฯ จำกัดการรับกระเป๋า 1 ใบ/ผู้ถือบัตร 1 ท่าน/ตลอดรายการ
 • สำหรับลูกค้าที่กดเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติวงเงิน รับเพิ่มแก้วน้ำ Paul Frank มูลค่า 490 บาท และปากกา Paul Frank 1ชุด (3 ด้าม) มูลค่า 390 บาท โดยธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ท่านตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 60 วันนับจากวันที่ท่านกดเงินสดผ่านบัตร จำกัดการรับของกำนัล 1 เซต/ผู้ถือบัตร 1 ท่าน/ตลอดรายการ
 • สำหรับลูกค้าที่กดเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัสตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จะได้รับทั้งกระเป๋า ELLE Sporty Bag ขนาด 19.5 x 9.5 x 13.5 นิ้ว มูลค่า 3,590 บาท และแก้วน้ำ Paul Frank มูลค่า 490 บาท และปากกา Paul Frank 1ชุด (3 ด้าม) มูลค่า 390 บาท โดยธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ท่านตามเงื่อนไขข้างต้น
 • ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆรวมกันไม่เกินกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงสุดปัจจุบันเท่ากับ 28% ต่อปี
 • ผู้สมัครยังคงมีภาระในการชำระยอดขั้นต่ำที่ร้อยละ 5 ของยอดหนี้ที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือน หรือจำนวน 500 บาท แล้วแต่ว่าจำนวนใดสูงกว่ากัน
 • กรณีไม่ได้รับของกำนัลภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 02-285-1555
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดส่งกระเป๋า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋า กรุณาติดต่อ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ เลขที่ 2 อาคารมนูญผล ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 10 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120 โทร. 0 2676 2727 ต่อ 2535, 2538, 2531 E-mail sales@snjinter.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส

สมัคร