สมัครสมาชิกใหม่ UOB Wealth Banking

รับหน่วยลงทุน UIDPLUS มูลค่าสูงสุด 800 บาท

 1. ลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ UOB Wealth Banking กับธนาคารฯตั้งแต่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 2562 ที่จะได้รับหน่วยลงทุน UIDPLUS มูลค่าสูงสุด 800 บาท ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้
  • มียอดบัญชีเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคารในวันสมัครสมาชิกมูลค่ารวมกันตั้งแต่ 1ล้านบาทขึ้นไป และ คงยอดดังกล่าวอย่างน้อย 3 เดือนปฏิทินติดต่อกันนับจากเดือนที่สมัครสมาชิก

   คงยอดเงินฝาก/เงินลงทุน 3 เดือนติดต่อกัน

   รับหน่วยลงทุน UIDPLUS

   1,000,000 – 2,999,999 บาท

   400 บาท

   3,000,000 บาท ขึ้นไป

   800 บาท

  • ลูกค้าต้องเปิดบัญชีกองทุนในวันเดียวกันกับที่สมัครสมาชิก UOB Wealth Banking เพื่อรับหน่วยลงทุน UIDPLUS
 1. จำกัดการรับหน่วยลงทุน UIDPLUS ไม่เกิน 1 สิทธิ ต่อท่าน
 2. กรณีลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ และรายการส่งเสริมการขายรายการอื่นๆ ในห้วงเวลาเดียวกัน ธนาคารจำกัดการรับของสมนาคุณรวมทั้งหมดไม่เกิน 0.2% ของมูลค่าการลงทุนของผู้ซื้อแต่ละราย
 3. กรณีลูกค้าสมัครสมาชิกใหม่ทั้ง Wealth Banking และ Privilege Banking ระหว่าง 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 2562 ธนาคารฯจะพิจารณาการให้หน่วยลงทุน UIDPLUS ตามเงื่อนไขจากสถานะสมาชิกที่สมัครล่าสุดกับธนาคารฯเท่านั้นและไม่เกิน 2,000 บาท
 4. กรณีบัญชีร่วม ธนาคารฯจะนำยอดเงินในบัญชีร่วมหารด้วยจำนวนผู้ถือบัญชีในบัญชีร่วมก่อน แล้วจึงนำมารวมกับยอดเงินในบัญชีส่วนตัว และลูกค้าจะได้รับหน่อยลงทุน UIDPLUS 1 สิทธิ เฉพาะเจ้าของบัญชีหลักเท่านั้น
 5. ธนาคารฯ จะโอนหน่วยลงทุน UIDPLUS ให้ลูกค้าภายใน 60 วันนับจากวันครบกำหนด 3 เดือนที่ลูกค้าสมัครสมาชิกฯ โดยจะโอนไปยังบัญชีกองทุนที่ลูกค้าเปิดเอาไว้วันเดียวกันกับวันที่สมัครสมาชิก UOB Wealth Banking
 6. กรณีที่ลูกค้าไม่ได้เปิดบัญชีกองทุนวันเดียวกันกับวันที่สมัครสมาชิก UOB Wealth Banking ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิหน่วยลงทุน UIDPLUS
 7. กรณีลูกค้าฝากเงิน 1 ล้านบาทมูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04-0.08 ต่อปี

 

กองทุนเปิดยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตร้า พลัส ฟันด์ (UIDPLUS) กองทุนลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์กรหน่วยงานของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้าประกัน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

4

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

 

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะศึกษานโยบายการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุน

 • กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยง ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 • กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้อาจขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ ในการขายคืน อาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ