สมัครสมาชิกใหม่ UOB Wealth Banking

  1. ลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ UOB Wealth Banking กับธนาคารตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 – 30 ก.ย. 64 และเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ สามารถเลือกรับของกำนัลเป็นกระเป๋า Over Night Bag 1 ใบ มูลค่า 1,000 บาท หรือ Starbucks e-coupon มูลค่า 300 บาท

1.1 มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนกองทุนรวมกับธนาคารในวันสมัครสมาชิกมูลค่ารวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป และคงยอดรวมดังกล่าวติดต่อกัน 3 เดือนปฏิทินนับจากเดือนที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่ UOB Wealth Banking

1.2 ลูกค้าต้องมีบัญชีหน่วยลงทุนบลจ.ยูโอบี กับธนาคารยูโอบี หรือเปิดบัญชีหน่วยลงทุนบลจ.ยูโอบีกับธนาคารยูโอบี ในวันที่สมัครสมาชิกหรือ ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันการเป็นสมาชิก UOB Wealth Banking จากธนาคาร

1.3 ลูกค้าต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก Line UOB Wealth Banking ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันการเป็นสมาชิก UOB Wealth Banking จากธนาคาร

  1. จำกัดการรับของกำนัล 1 สิทธิ์ ต่อสมาชิก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  2. ลูกค้าจะต้องทำการเลือกของกำนัลโดยกดที่ภาพโฆษณา (Banner) ที่ปรากฏใน Line UOB Wealth Banking แล้วกรอกแบบฟอร์มเพื่อเลือกของกำนัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการเป็นสมาชิก UOB Wealth Banking จากธนาคาร เมื่อท่านส่งแบบฟอร์มแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกของกำนัลได้ กรณีที่ท่านส่งแบบฟอร์มเลือกของกำนัลซ้ำ ธนาคารจะยึดการส่งแบบฟอร์มครั้งแรกเป็นหลัก
  3. กรณีลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ และรายการส่งเสริมการขายรายการอื่นๆ ในห้วงเวลาเดียวกัน ธนาคารจำกัดการรับของกำนัลรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 0.2% ของมูลค่าการลงทุนของผู้ซื้อแต่ละราย
  4. กรณีลูกค้าฝากเงิน 2 ล้านบาท มูลค่าของกำนัล เทียบเท่า ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี
  5. กรณีบัญชีร่วม ธนาคารจะนำยอดเงินในบัญชีร่วมหารด้วยจำนวนผู้ถือบัญชีร่วมก่อน แล้วนำยอดเงินส่วนของผู้ถือบัญชีหลักรวมกับยอดเงินในบัญชีส่วนตัวของผู้ถือบัญชีหลัก หากเข้าเงื่อนไขตามข้อ 1.1 , 1.2 และ 1.3 ธนาคารจะมอบของกำนัลให้กับผู้ถือบัญชีหลัก
  6. กรณีที่ท่านเลือกของกำนัลเป็นกระเป๋า Over Night Bag 1 ใบ มูลค่า 1,000 บาท ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋า ให้ลูกค้าภายใน 60 วันนับจากวันครบกำหนด 3 เดือนปฏิทินที่ลูกค้าสมัครสมาชิก โดยจะจัดส่งไปยังสาขาธนาคารยูโอบีที่ท่านสมัครสมาชิก
  7. กรณีที่ท่านเลือกของกำนัลเป็น Starbucks e-coupon มูลค่า 300 บาท ธนาคารจะส่ง Starbucks e-Coupon ทาง UOB Wealth Banking Line Official ภายใต้หัวข้อ “สิทธิพิเศษลูกค้า Privilege Collection” เลือกเมนู “My Coupon” ภายใน 60 วันนับจากวันครบกำหนด 3 เดือนปฏิทินที่ลูกค้าสมัครสมาชิก โดยสมาชิกต้องเพิ่มเพื่อน UOB Wealth Banking Line Official ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคาร
  8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ศูนย์บริการ UOB Wealth Banking โทร. 02-285-1558