สมัครสมาชิกใหม่ UOB Wealth Banking

รับหน่วยลงทุน UIDPLUS มูลค่าสูงสุด 800 บาท

 1. ลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ UOB Wealth Banking กับธนาคารตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 63  จะได้รับหน่วยลงทุน UIDPLUS มูลค่า 400 บาท หรือ 800 บาท ต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • 1.1 มียอดบัญชีเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนกองทุนรวมกับธนาคารในวันสมัครสมาชิกมูลค่ารวมกันตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และคงยอดรวมดังกล่าวติดต่อกัน 3 เดือนปฏิทินนับจากเดือนที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่ UOB Wealth Banking

   คงยอดเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนกองทุนรวม ติดต่อกัน 3 เดือนปฏิทิน

   รับหน่วยลงทุน UIDPLUS มูลค่า

   1,000,000 – 2,999,999 บาท

   400 บาท

   3,000,000 บาท ขึ้นไป

   800 บาท

  • 1.2 ลูกค้าต้องมีบัญชีหน่วยลงทุนบลจ.ยูโอบีกับธนาคารยูโอบีหรือเปิดบัญชีหน่วยลงทุนบลจ.ยูโอบีกับธนาคารยูโอบีในวันที่สมัครสมาชิก UOB Wealth Banking เพื่อรับหน่วยลงทุน UIDPLUS
 1. จำกัดการรับหน่วยลงทุน UIDPLUS 1 สิทธิ ต่อท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 2. กรณีลูกค้าไม่เปิดหรือไม่มีบัญชีหน่วยลงทุนบลจ.ยูโอบีกับธนาคารยูโอบี ลูกค้าจะไม่ได้รับหน่วยลงทุน UIDPLUS
 3. กรณีลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมกาขายนี้ และรายการส่งเสริมการขายรายการอื่นๆ ในห้วงเวลาเดียวกัน ธนาคารจำกัดการรับของสมนาคุณรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 0.2% ของมูลค่าการลงทุนของผู้ซื้อแต่ละราย
 4. กรณีลูกค้าฝากเงิน 1 ล้านบาท มูลค่าของกำนัล เทียบเท่า ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 - 0.04 ต่อปี หรือกรณีลูกค้าฝากเงิน 3 ล้านบาท มูลค่าของกำนัล เทียบเท่า ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.027 ต่อปี
 5. กรณีบัญชีร่วม ธนาคารจะนำยอดเงินในบัญชีร่วมหารด้วยจำนวนผู้ถือบัญชีร่วมก่อน แล้วนำยอดเงินส่วนของผู้ถือบัญชีหลักรวมกับยอดเงินในบัญชีส่วนตัวของผู้ถือบัญชีหลัก หากเข้าเงื่อนไขตามข้อ 1.1 และ 1.2 ธนาคารจะมอบหน่วยลงทุน UIDPLUS ให้กับผู้ถือบัญชีหลัก
 6. ธนาคารจะโอนหน่วยลงทุน UIDPLUS ให้ลูกค้าภายใน 60 วันนับจากวันครบกำหนด 3 เดือนที่ลูกค้าสมัครสมาชิก โดยจะโอนไปยังบัญชีหน่วยลงทุนที่ลูกค้าเปิดไว้กับธนาคารในวันที่สมัครสมาชิก UOB Wealth Banking หรือบัญชีหน่วยลงทุนที่มีอยู่แล้วกับบลจ.ยูโอบี
 7. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้ำ พลัส ฟันด์ (UIDPLUS) ประเภทกองทุนรวมตราสาร แห่งหนี้ ระดับความเสี่ยง 4 ปานกลางค่อนข้างต่ำ นโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์การหน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้าประกัน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีที้่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ทั้งนี้กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

คำเตือนสำหรับกองทุน :

 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจโดยเฉพาะศึกษานโยบายการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุน
 • กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยง ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้อาจขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ ในการขายคืน อาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
 • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ศูนย์บริการ UOB Wealth Banking โทร. 02-285-1558