STRUCTURED NOTE
UOB FX-LINKED NOTE

เป็นผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ระหว่างสกุลเงินต่่างประเทศ และสกุลเงินบาท ถือเป็นอีกทางเลือกการลงทุนสำหรับกลุ่มผู้ลงทุน ที่มองหาผลตอบแทนที่ดีในสภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ และตลาดหุ้น Sideway

เพิ่มโอกาสในการลงทุน
ด้วยหุ้นกู้
ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ให้คุณรับผลตอบแทนไว และสูงกว่าเงินฝากประจำ
หรือตราสารหนี้ระยะสั้นทั่วไป
และยังเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

รับผลตอบแทนไว

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น โดยส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 30 วัน

ทางเลือก
กระจายการลงทุน

เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

ให้ผลตอบแทนสูง

กว่าเงินฝากประจำและตราสารหนี้ระยะสั้นทั่วไป

อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

จ่ายผลตอบแทนและชำระคืนเงินต้น
โดยอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ
และสกุลเงินบาท

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ลงทุนที่มองหาโอกาสในการลงทุนระยะสั้นที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากประจำ หรือตราสารหนี้ระยะสั้นทั่วไป
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสารต่างประเทศ และรับความผันผวนของค่าเงินได้
  • ผู้ลงทุนที่มีธุรกรรมการเงินในสกุลเงินต่างประเทศ

*หมายเหตุ ผู้ลงทุนจะต้องมี/เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit : FCD)
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจาก
ผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุน

ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน
คลิก

ติดต่อเรา

ยูโอบี พริวิเลจ รีเสิร์ฟ สำนักงานใหญ่ 191 ชั้น M ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120

ลูกค้าต้องมียอดฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
เป็นจำนวนเงินรวมกันอย่างน้อย 50 ล้านบาท เพื่อดำรงสถานภาพการเป็นสมาชิก ยูโอบี พริวิเลจ รีเสิร์ฟ

สนใจสมัครสมาชิก

คลิก