UOB Wealth Banking Privilege Collection

  • สิทธิพิเศษข้างต้น สำหรับลูกค้าที่มีสถานะเป็นสมาชิกยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ที่มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวมกันตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป กรณีบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีกองทุนที่เป็นบัญชีร่วม ธนาคารจะนับยอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวม ให้กับเจ้าของบัญชีหลักเท่านั้น หรือลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ที่ซื้อประกันชีวิต และ/หรือ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ผ่านธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) แบบชำระเบี้ยรายงวด ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไปต่อปี หรือ ประกันชีวิตประเภทชำระเบี้ยครั้งเดียว (Single Premium) ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป จะได้รับสิทธิพิเศษข้างต้นเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อกรมธรรม์
  • เงื่อนไขและข้อกำหนดของสิทธิพิเศษแต่ละรายการอาจแตกต่างกัน หรืออาจต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต UOB Privi Miles Wealth Banking โปรดศึกษารายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนดของสิทธิพิเศษแต่ละรายการก่อนใช้สิทธิ์
  • สิทธิพิเศษต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
  • ระยะเวลารายการ 1 ก.ย. 62 – 31 ธ.ค. 62
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 0 2285 1558