บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์

ให้คุณมั่นใจ ทุกช่วงชีวิต
เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย


ลักษณะบัญชี

 • ฟรี! ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2 ล้านบาท หรือ 20 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชี ก่อนวันประสบอุบัติเหตุ
 • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชม. ทุกที่ ทั่วโลก ความคุ้มครองรวมถึงการถูกฆาตกรรมลอบทำร้าย อันเป็นผลให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ. 2)
 • รับเงินค่าสินไหมทดแทน เมื่อยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท

สิทธิพิเศษ

 • ผู้เปิดบัญชีจะได้รับการชดใช้เป็น 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนวันประสบอุบัติเหตุหรือสูงสุด 2,000,000 บาท
 • ฝากเงินจะได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุเมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3,000 บาทซึ่งคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงการพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2) แต่ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล
 • ผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ดังนี้
  • กรณีบัญชีเดี่ยว  ผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินความคุ้มครองเป็นจำนวน 20 เท่าของยอดเงินฝากเมื่อผู้ฝากเงินมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยในบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท/คน
  • กรณีที่ผู้ฝากมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์ มากกว่า 1 บัญชี การคำนวณจำนวนวงเงินคุ้มครอง จะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยตั้งแต่3,000 บาทขึ้นไปของทุกบัญชีรวมกัน โดยจำนวนวงเงินคุ้มครองสูงสุดจะไม่เกิน 2,000,000 บาท/ คน
  • กรณีเปิดบัญชีร่วมโดยใช้ชื่อร่วมมากกว่า 1 คนและไม่ได้ระบุสัดส่วนของสิทธิประโยชน์ที่แต่ละคนพึงจะได้รับการคำนวณวงเงินความคุ้มครองจะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยตั้งแต่ 3,000 บาท หารด้วยจำนวน ผู้เปิดบัญชีร่วม โดยแต่ละคนจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวน 20 เท่าของสัดส่วนของแต่ละคนที่คำนวณได้จากการหารเฉลี่ยจำนวนผู้ถือบัญชีเงินฝากร่วมกับวงเงินคุ้มครอง แต่สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท/ บัญชีไม่ว่าจะมีผู้ถือบัญชีร่วมกี่คนก็ตาม

หมายเหตุ : กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 70 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง

 • ฝาก – ถอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้งผ่านเคาร์เตอร์ธนาคารทุกสาขา
 • สามารถต่อสมุดเงินฝากได้ในทุกสาขาของธนาคารยูโอบี
 • สามารถถอนเงินผ่านบัตร ATM ได้สูงสุดวันละ 40,000 บาท (จันทร์-ศุกร์) หรือ 80,000 บาทในวันหยุด (เสาร์/อาทิตย์)
 • สามารถชำระค่าสินค้า และบริการได้ในวงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อวัน (รวมเงินสดจากการเบิกถอนจากตู้ ATM)
 • ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปี
 • UOB personal Internet Banking : บริการธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต 24 ชั่วโมง
 • การจ่ายดอกเบี้ย และการใช้บริการอื่น ๆ เหมือนบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป เช่น สามารถใช้บัตร ATM หรือ UOB Visa Debit / การโอนเงินระหว่างบัญชี / การหักชำระค่าบริการต่างๆ
 • ทำรายการได้ทุกสาขา ของธนาคาร ยูโอบี
 • ใช้เป็นบัญชีเพื่อตัดชำระค่าสาธารณูประโภคได้

เงื่อนไข

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • กรณีบัญชีผู้เยาว์
  เปิดบัญชี “เพื่อ” จะคุ้มครองเฉพาะผู้มีชื่ออยู่หน้าคำว่า “เพื่อ”
  เปิดบัญชี “โดย” จะคุ้มครองเฉพาะผู้มีชื่ออยู่หลังคำว่า “โดย”
 • ลูกค้าต้องกรอกผู้รับผลประโยชน์ตอนเปิดบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • บุคคลทั่วไป:  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์) : สำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา และสำเนาสูติบัตรผู้เยาว์หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อผู้เยาว์

ค่าธรรมเนียม

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือ ในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อเดือน ต่อ 1 บัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2558 เป็นต้นไป