MSIG Cancer High Sum

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-59 ปี
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีถิ่นฐานในประเทศไทย
 • ไม่เคยตรวจพบเป็นโรคมะเร็งมาก่อนเอาประกันภัย
 • ไม่เคยตรวจพบหรือเป็นโรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบชนิด B หรือ C ปอดอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง ตับอักเสบเรื้อรัง ลำไส้อักเสบเรื้อรัง ปากมดลูกอักเสบเรื้อรัง ช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง
 • กรณีเคยเป็นซิตส์ เนื้องอก ก้อนเนื้อ ซึ่งเป็นชิ้นเนื้อดี และได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติ สามารถทำปรกันภัยได้ หากหายเป็นปกติแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ไม่เคยมี อาการไอเรื้อรัง และ/หรือไอเป็นเลือด มีเลือดออกทางอุจจาระหรือปัสสาวะ อาการจุกแน่นท้องและอาหารไม่ย่อยเรื้อรัง และ มีสารคัดหลั่งออกมาผิดปกติ เช่น ตกขาว มีกลิ่นเหม็น มีเลือดหรือน้ำหนอง มีไฝเกิดขึ้นและมีเลือดออกบริเวณไฝ มีแผลที่รักษาที่ไม่หายขาด น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • บิดา มารดา พี่ หรือน้อง ไม่เคยตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งมดลูก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งลำไส้ มะเร็งจอตา มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • สูบบุหรี่น้อยกว่า 1 ซองต่อวัน
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามข้อตกลงคุ้มครอง ถ้าหากผู้เอาประกันภัยปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์รับประกันภัยได้ไม่เกินคนละ 1 ฉบับเท่านั้น

หมายเหตุ

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามที่ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย