เงื่อนไขการรับประกันภัย

ทุนประกันภัย : มี 3 แผน
 • 100,000 บาท
 • 200,000 บาท
 • 300,000 บาท

ชำระเบี้ยประกันภัย : เบี้ยประกันภัยรายปี 6,500-9,900 บาท
ความคุ้มครอง : ความเสียหายต่อรถยนต์
 • ความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก
 • ความเสียหายจากน้ำท่วม
 • รถสูญหายทั้งคัน, ไฟไหม้ (สำหรับแผน 2+)
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติม
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5 ที่นั่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาล (5 ที่นั่ง)
 • ประกันตัวผู้ขับขี่

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขการเอาประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย