PRU Max Savings

เงื่อนไขการรับประกันภัย
ระยะเวลาเอาประกันภัย : 12 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 6 ปี
อายุที่รับประกันภัย : 1 เดือน – 65 ปี
ทุนประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี
การตรวจสุขภาพ : ไม่ตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ บริษัท พรูเด็นเชียลฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพในกรณีที่ทุนประกันภัยเกินกว่าหลักเกณฑ์ของแผนประกันชีวิตแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง :

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ 

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 6 รับเงินคืนปีละ 10 % ของทุนประกัน
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 – 11 รับเงินคืนปีละ 18 % ของทุนประกัน
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 12 รับเงินคืน 463 % ของทุนประกัน
รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 613 % ของทุนประกัน และ
โอกาสรับเงินปันผล (1) ตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของ
บริษัทฯ

 

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต (2)

ปีกรมธรรม์ที่ 1 บริษัทชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 105 %
ปีกรมธรรม์ที่ 2 บริษัทชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 210 %
ปีกรมธรรม์ที่ 3 บริษัทชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 315 %
ปีกรมธรรม์ที่ 4 บริษัทชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 420 %
ปีกรมธรรม์ที่ 5 บริษัทชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 525 %
ปีกรมธรรม์ที่ 6 – 12 บริษัทชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 630 %

(1)บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้เอาประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญา โดยจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทฯ จัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผลตอบแทนนี้อาจแตกต่างกันในแต่ละปี และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย

(2)ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

(3)รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น 

  • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
  • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ และมีสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ โดยมีมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
    • การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงความเท็จที่จะมีผลต่อการรับประกันภัย บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา
    • การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาประกันชีวิต หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆาตกรรม
  • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เป็นผู้รับประกันชีวิตและเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย