โปรโมชั่น - ลูกค้าธุรกิจเงื่อนไขรายการ :
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าสินเชื่อ SME 100 ท่านแรก ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 40 ล้านบาท และมียอดขายไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อปี โดยลูกค้าจะต้องได้รับอนุมัติและตั้งวงเงินสินเชื่อ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560
  • ลูกค้าจะต้องกดรับสิทธิและระบุรหัส Promotion Code ให้ถูกต้อง ผ่านทางแอพพลิเคชั่น UOB Business ซึ่งธนาคารจะแจ้งรหัส Promotion Code ดังกล่าวไว้ในรายละเอียดข้อเสนอพิเศษ หลังจากนั้นลูกค้าจะได้รับหน้าจอยืนยันการรับสิทธิ และต้องแสดงหน้าจอนี้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร และจะไม่สามารถใช้ภาพหน้าจอที่บันทึกไว้มาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อรับสิทธิได้
  • บัญชีที่ใช้บริการต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีตรงกับชื่อลูกค้าหรือชื่อบริษัทที่ลงทะเบียนไว้ในแอพพลิเคชั่น UOB Business เท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
  • ธนาคารจะส่งมอบ Gift Voucher ให้แก่ลูกค้าภายใน 45 วัน นับตั้งแต่ลูกค้าตั้งวงเงินสินเชื่อ และกดรับสิทธิผ่านทางแอพพลิเคชั่น UOB Business
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2343-3555