โปรโมชั่น - ลูกค้าธุรกิจเงื่อนไขรายการ :
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า 300 ท่านแรกที่เป็นผู้ประกอบการ SME หรือนิติบุคคลที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 400 ล้านบาท เท่านั้น
  • ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น UOB Business และลงทะเบียนใช้บริการ โดยการระบุข้อมูลชื่อ-นามสกุล ชื่อบริษัท หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และอีเมล์ แอดเดรสให้ครบถ้วน โดยชื่อผู้ลงทะเบียน และชื่อบริษัทจะต้องตรงกับชื่อบัญชีที่มีกับธนาคารยูโอบีเท่านั้น
  • ลูกค้าต้องกดแสดงเจตนารับของกำนัลรับสิทธิและระบุรหัส Promotion Code ให้ถูกต้อง ผ่านทางแอพพลิเคชั่น UOB Business ภายใต้เมนู “ข้อเสนอพิเศษ” ซึ่งธนาคารจะแจ้งรหัส Promotion Code ดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ
  • ธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นและโทรติดต่อลูกค้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียนใช้บริการแอพพลิเคชั่น UOB Business เพื่อแจ้งการส่งมอบหนังสือ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ลูกค้ากดแสดงเจตนารับของกำนัลรับสิทธิ
  • จำกัดของกำนัล 1 เล่ม ต่อท่าน และสิทธิ / ท่าน (จำกัด 300 เล่มสิทธิ ตลอดรายการส่งเสริมการตลาด มาก่อน-ได้ก่อน)
  • ของกำนัลในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงิน และไม่สามารถโอนสิทธิที่จะได้รับหนังสือให้แก่ผู้อื่น
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2343-3555