โปรโมชั่น - บัตรเครดิต 
เงื่อนไขสำหรับการรับเครดิตเงินคืน :
 • จำกัดเครดิตเงินคืน 500 บาท/บัตร/เดือน/รวมบัตรหลักและบัตรเสริม
 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ AIR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) และโปรดเก็บข้อความตอบกลับ เพื่อเป็นไว้เป็นหลักฐานในกรณีจำเป็น
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนเท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนดังกล่าวจะโอนเข้าในบัญชีบัตรเครดิตของบัตรหลักภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดของรายการเพื่อจะหักออกจากจำนวนเงินที่จะต้องชำระ ตามที่ปรากฎในใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมจะนับรวมกับยอดใช้จ่ายของบัตรหลักเพื่อจะได้รับสิทธิตามเงื่อนไขของรายการนี้
 • เครดิตเงินคืนหรือส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบสำหรับบริการใดๆ โดยผู้ให้บริการหรือจัดการที่พักหรือการจองที่พักใดๆภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่การส่งเสริมการขายนี้ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของหน่วยงานกำกับใดๆ ธนาคารฯขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิก รายการได้
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สุด
 • หากเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องระหว่างสองภาษาดังกล่าว ให้ถือเอาฉบับภาษาไทยเป็นหลักเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555