รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 เมื่อซื้อตั๋วผ่าน www.airasia.com 

เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืน
 • สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต UOB เมื่อซื้อบัตรโดยสารสายการบิน ผ่าน www.airasia.com ด้วยบัตรเครดิต UOB ครบทุกๆ 5,000 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 250 บาท (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด1,000บาท/ลูกค้า/เดือน)
 • เศษของ 5,000 บาทในแต่ละเซลล์สลิปจะไม่ถูกนำมาคำนวณเครดิตเงินคืน
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิต VISA และ MasterCard ที่ออกโดยธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกเครดิตเงินคืน
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนนี้ต้องเป็นการใช้จ่ายซื้อบัตรโดยสารสายการบินผ่านwww.airasia.com เท่านั้น และต้องเป็นรายการที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 60 โดยยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการบันทึกเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักที่ลงทะเบียนภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการสายการบิน กรณีเกิดข้อบกพร่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง
 • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรหลักผ่าน SMS พิมพ์ AS(เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ภายในช่วงรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวยกเว้นลูกค้า Privilege Banking ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต ไม่ต้องลงทะเบียน SMS

เงื่อนไขสำหรับรางวัล Top Spender
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 60 เท่านั้น
 • ผู้ได้รับรางวัลบัตรโดยสาร ทางธนาคารจะติดต่อกลับ ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ประกาศผล
 • บัตรโดยสารดังกล่าวสามารถเดินทางในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ – โซล ประเทศเกาหลีใต้ 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่า 80,000บาท สำหรับชั้น ประหยัด ระยะเวลาเดินทางภายใน 3 เดือนหลังจากวันที่ประกาศผล
 • เงื่อนไขการใช้บัตรอภินันทนาการไทยแอร์เอเชียเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและหรือบริการ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ