โปรโมชั่น - บัตรเครดิต 

เงื่อนไข
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ
  • ลงทะเบียน SMS (3 บาท/ ครั้ง) ครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
  • รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อทานครบทุกๆ 1,000 บาท / เซลส์สลิป คำนวนจากค่าอาหารและเครื่องดื่มหลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว ภายในระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ( จำกัดเงินคืนสูงสุดที่ 200 บาท / บัตร /เดือน)
  • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัตรเครดิตภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนและเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร ซึ่งจะต้องมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มี่การคืนเงินเข้าบัตรเครดิตเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • อาหารและอุปกรณ์ตกแต่งในภาพ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
  • ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • โปรดตรวจสอบข้อมูลโปรโมชั่น ณ จุดขาย
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพากหรือข้อโตแย้งใดๆคำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555