รูดครบ 4 หมวด รับคะแนนสะสมอัตราพิเศษ 4 บาท = 1 คะแนน 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตโยโล่ แพลทินัม)
 • ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 10,000 บาท เพื่อรับคะแนนสะสมอัตราพิเศษ 2,500 คะแนน จำกัดเพียงยอดใช้จ่าย 50,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเท่ากับ คะแนนสะสมอัตราพิเศษไม่เกิน 12,500 คะแนน จากยอดใช้จ่ายหมวดห้างสรรพสินค้า หมวดร้านอาหาร (ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรม) หมวดซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือ ไฮเปอร์มาร์เก็ต และหมวดน้ำมัน ทั้ง 4 หมวดรวมกัน โดยไม่จำกัดยอดการใช้ขั้นต่ำในแต่ละหมวด ยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึง 10,000 บาท จึงไม่เข้าเงื่อนไขที่นำมาคำนวณ ในการรับคะแนนสะสมอัตราพิเศษนี้
 • ยอดใช้จ่ายส่วนเกิน 50,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมอัตราปกติตามแต่ละประเภทบัตร
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีบัตรหลักที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพ การเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกคะแนนสะสมพิเศษ
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด และยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมอัตราพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณแยกออกจากกัน
 • ธนาคารจะทำการบันทึกคะแนนสะสมอัตราพิเศษ (ส่วนเพิ่มจากคะแนนสะสมอัตราปกติ) เข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการ ส่งเสริมการขาย
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุด รายการส่งเสริมการขาย
 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ BC3 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ภายในช่วงรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ยกเว้นลูกค้า Privilege Banking ที่เป็น สมาชิกบัตรเครดิต ไม่ต้องลงทะเบียน SMS

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม
 • ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 10,000 บาท เพื่อรับเครดิตเงินคืน 120 บาท จำกัดเพียงยอดใช้จ่าย 50,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเท่ากับเครดิตเงินคืน ไม่เกิน 600 บาทต่อเดือน จากยอดใช้จ่ายหมวดห้างสรรพสินค้า หมวดร้านอาหาร (ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรม) หมวดซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือไฮเปอร์มาร์เก็ต และหมวดน้ำมัน ทั้ง 4 หมวดรวมกัน โดยไม่จำกัดยอดการใช้ขั้นต่ำในแต่ละหมวด ยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึง 10,000 บาท จึงไม่เข้าเงื่อนไขที่นำมาคำนวณในการรับ เครดิตเงินคืนที่อัตราพิเศษนี้
 • ยอดใช้จ่ายส่วนเกิน 50,000 บาท จะได้รับเครดิตเงินคืนตามอัตราปกติ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีบัตรหลักที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพ การเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด และยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณแยกออกจากกัน
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการ ส่งเสริมการขาย
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ BC3 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ภายในช่วงรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ยกเว้นลูกค้า Privilege Banking ที่เป็น สมาชิกบัตรเครดิต ไม่ต้องลงทะเบียน SMS

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ