โปรโมชั่น - บัตรเครดิต

 
เงื่อนไขรายการ
 • สงวนสิทธิเฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระ จนถึงวันที่ธนาคารฯ ทำการเครดิตเงินคืน
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการนี้ จะนับเฉพาะการใช้จ่าย ณ ร้านอาหาร Bon Chon ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย.59 โดยยึดถือวันที่ทำรายการ ขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น และยอดใช้จ่ายทั้งหมดจะคำนวณรายการของบัตรหลักทุกใบและบัตรเสริมทุกใบรวมกันโดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิก ภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่ก่อนแล้วทุก 1000 คะแนน ต่อการใช้จ่าย ณ ร้านอาหาร Bon Chon ทุก 1000 บาท และทำการเครดิตเงินคืน 15%(โดยคะแนนสะสมทุก1000 คะแนนมีค่าเท่ากับ 150 บาท) เข้าบัญชีหมายเลขบัตรเครดิตที่ระบุใน SMS ภายใน 60 วันหลังจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริม การตลาดนี้
  ตัวอย่าง 1 ลูกค้าทานอาหารครบ 1000 บาท/เซลส์สลิป และลงทะเบียนส่ง SMS เพื่อร่วมรายการ ธนาคารจะทำการหักคะแนน 1000 คะแนน และลูกค้าจะได้รับ เครดิตเงินคืน 150 บาท
  ตัวอย่าง 2 ลูกค้าทานอาหารครบ 3,500 บาท/เซลส์สลิป และลงทะเบียนส่ง SMS เพื่อร่วมรายการ ธนาคารจะทำการหักคะแนน 3,000 คะแนน และลูกค้าจะได้รับ เครดิตเงินคืน 450 บาท
 • จำกัดยอดใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารไม่เกิน 3,000 บาท และการใช้คะแนนสะสมไม่เกิน 3,000 คะแนน/ลูกค้า/ตลอดรายการ (ทุกบัตรเครดิตที่ออกโดย UOB รวมกัน)
 • สงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือบัตรที่มียอดคะแนนสะสมเพียงพอในวันที่ธนาคารดำเนินการหักคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืน
 • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนร่วมรายการมีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรเครดิตน้อยกว่ายอดใช้จ่ายจากการรับประทานอาหารทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างรายการ ส่งเสริมการตลาด ธนาคารยินดีมอบเครดิตเงินคืน 5%โดยธนาคารจะไม่หักคะแนนสะสมใดของลูกค้า
 • กรณีที่ร้านค้ามีรายการส่งเสริมการตลาดพิเศษร่วมกับบัตรเครดิตยูโอบี ผู้ถือบัตรจะได้สิทธิในรายการส่งเสริมการตลาดที่ดีที่สุดเพียงรายการเดียว
 • สิทธิในการรับเครดิตเงินคืนจะมีผลในเดือนที่ทำการลงทะเบียนสำเร็จและมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเงินเครดิตคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ธนาคารทำการ เครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรฯ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555