โปรโมชั่น - บัตรเครดิต 

เงื่อนไขรายการ :
  • ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบีพร้อมสินเชื่อบ้าน จะได้รับกระเป๋า EllE เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 1 รายการขึ้นไปภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ บัตรฯ หรือ รับกระเป๋าล้อลาก Caggioni –Privi ขนาด 20 นิ้ว (สำหรับบัตรเครดิตพรีวิไมลส์) กระเป๋าล้อลาก Caggioni ขนาด 20 นิ้ว (สำหรับบัครเครดิตประเภทอื่น) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัตรฯ
  • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักใบแรกที่มีกับธนาคารและยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมภายใต้บัตรหลักดังกล่าวจะนำมาคำนวณเพื่อรับคะแนนสะสม หรือ ของกำนัลโดยคิด เฉพาะยอดชำระค่าสินค้าและบริการ (รวมถึงการชำระค่าประกันฯ) ผ่านบัตรเครดิตเท่านั้นไม่นับรวมการเบิกเงินสดล่วงหน้า การซื้อกองทุน การซื้อเงินตรา ต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือดอกเบี้ยทุกชนิด สำหรับยอดผ่อนชำระ จะคำนวณเฉพาะยอดที่มีการเรียกเก็บแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขร่วม
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครบัตรหลักใหม่เฉพาะแต่บัตรเครดิตยูโอบีพรีวิไมลส์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง / บัตรเครดิตยูโอบีพรีวิไมลส์ เวลท์ แบงก์กิ้ง / บัตรเครดิตยูโอบีพรีวิไมล์ /บัตรเครดิต พรีเฟอร์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง / บัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม / บัตรเครดิตยูโอบีเลดี้ แพลทินัม / บัตรเครดิตยูโอบีเลดี้ คลาสสิค / บัตรเครดิตยูโอบีแบล็ก / บัตรเครดิตยูโอบี ไทเทเนียมและสมัครเข้ามาพร้อมสินเชื่อบ้าน ที่อนุมัติตั้งแต่ วันนี้ – 30 กันยายน. 59 และไม่เคยถือบัตร เครดิตยูโอบี หากผู้สมัครเคยยกเลิกบัตรเครดิตของธนาคาร จะต้องยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่ยกเลิก
  • ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลตามที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตหรือโอนคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีแจ้งยอดรายการใช้จ่ายบัตรเครดิตของท่านภายใน 60 วันหลังจากสรุปยอดบัญชีครั้งที่ 3 และธนาคารสามารถเรียกเก็บยอดใช้จ่ายของท่านในช่วงเวลาดังกล่าวได้ครบถ้วน
  • ธนาคารสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลอย่างอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกับของกำนัลที่แสดงไว้ในประกาศโฆษณาฉบับนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
  • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
  • ธนาคารสงวนสิทธิมอบของกำนัลท่านละ 1 ชิ้นต่อผู้สมัคร 1 ท่านเท่านั้น
  • ธนาคารสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ซึ่งธนาคารกำหนด
  • ผู้สมัครจะได้รับของกำนัลก็ต่อเมื่อคงสถานะสมาชิกภาพจนถึงวันที่ได้รับของกำนัล และ มีประวัติการชำระที่ดีเท่านั้น
  • ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทุกประการ กรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555