กินเท่าไรใช้คะแนนสะสมเท่านั้น เพื่อรับเครดิตเงินคืน 30% ที่ทุกร้านอาหาร 

เงื่อนไขรายการ
 • รายการนี้ให้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพ การเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกคะแนนสะสมในบัญชี
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS มายังหมายเลขที่กำหนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 16-31 ธ.ค. 60 เท่านั้น กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียน เพียงครั้งเดียว (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง)
 • การใช้สิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการ ลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อนำมายืนยันในกรณีที่มีความจำเป็น
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการนี้ จะนับเฉพาะการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด (ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรม) ซึ่งเป็นยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) ระหว่างวันที่ 16 - 31 ธ.ค. 60 เท่านั้น โดยจะยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ
 • ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่ก่อนแล้วเท่ากับยอดใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารทั้งหมดพร้อมทั้งทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีหมายเลขบัตร เครดิตที่ระบุใน SMS ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายครั้งนี้
 • จำกัดการใช้คะแนนสะสมไม่เกิน 3,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ (ทุกบัตรเครดิตที่ออกโดย UOB รวมกัน)
 • สงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือบัตรที่มียอดคะแนนสะสมเพียงพอเท่ากับยอดใช้จ่ายจากการรับประทานอาหารในวันที่ธนาคารดำเนินการหักคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืน
 • กรณีที่ร้านค้ามีรายการส่งเสริมการขายพิเศษร่วมกับบัตรเครดิตยูโอบี ผู้ถือบัตรจะได้สิทธิในรายการส่งเสริมการขายที่ดีที่สุดเพียงรายการเดียว
 • คะแนนสะสม UOB Rewards ที่ถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากสิ้นสุดรายการ ส่งเสริมการขายครั้งนี้
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นไม่ได้
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

ส่วนลดร้านอาหารอื่นๆ
โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ