แลกรับเครดิตคืน 15% กินเท่าไหร่ใช้คะแนนสะสมเท่านั้น ทุกร้านอาหารที่ร่วมรายการ
เงื่อนไขรายการ
 • รายการนี้ให้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS มายังหมายเลขที่กำหนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขายนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61 เท่านั้น กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง)
 • การใช้สิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จเป็นต้นไป และจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาแล้ว
 • ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อนำมายืนยันในกรณีที่มีความจำเป็น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เริ่ม 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61 เท่านั้น โดยยอดใช้จ่ายที่นำมาหักคะแนนและเครดิตคืนในรายการนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนดเท่านั้น (ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรม) ซึ่งเป็นยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) ในวันและเวลาที่ร่วมรายการโดยจะยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ
 • ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่ก่อนแล้วเท่ากับยอดใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารทั้งหมดพร้อมทั้งทำการเครดิตคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก ภายใน 60 วัน หลังจากวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ จนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายครั้งนี้
 • หากผู้ถือบัตรต้องการยกเลิกการเข้าร่วมรายการนี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบีที่เบอร์ 0 2285 1555 มิฉะนั้นธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสมตามที่ท่านได้ลงทะเบียนจนกว่ารายการส่งเสริมการขายนี้จะสิ้นสุด โดยการแจ้งยกเลิกในเดือนใดจะมีผลให้ยอดใช้จ่ายตลอดทั้งเดือนนั้นไม่สามารถนำมารับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขการแลกรับเครดิตคืน 15%
 • จำกัดการใช้คะแนนสะสมไม่เกิน 3,000 คะแนน/ลูกค้า/เดือน
 • รายการนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรที่มียอดคะแนนสะสมเพียงพอเท่ากับยอดใช้จ่ายจากการรับประทานอาหารในวันที่ธนาคารดำเนินการหักคะแนนเพื่อทำการเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • คะแนนสะสม UOB Rewards ที่ถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • เครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรทำรายการใช้จ่ายตามที่กล่าวมาข้างต้น
 • หากธนาคารตรวจสอบแล้วพบว่าการเครดิตคืนเข้าบัญชีมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงภายใน 90 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรทำรายการใช้จ่ายตามที่กล่าวมาข้างต้น
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านโดยตรง
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

ส่วนลดร้านอาหารอื่นๆ
โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ