ฉลองส่งท้ายปียูโอบีจัดให้ รับคะแนนสะสมเพิ่ม 70% 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตโยโล่ แพลทินัม)
 • คะแนนสะสมเพิ่ม 70% จะคำนวณให้เฉพาะยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมไม่เกิน 200,000บาท/ลูกค้า ในห้วงเวลาวันที่ 16-31 ธ.ค.60 เท่านั้น (Transaction Date)
 • สำหรับยอดใช้จ่ายส่วนเกิน 200,000 บาท ในห้วงเวลาดังกล่าวจะได้รับคะแนนสะสมปกติตามแต่ละประเภทบัตร
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิต VISA และ MasterCard ที่ออกโดยธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และเป็นบัตรเครดิตบัตรหลักเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกคะแนนสะสมพิเศษ
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมยอดใช้จ่ายในหมวดน้ำมัน กองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่ เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า การโอนเงิน รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง และยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเครดิตยูโอบี โยโล แพลททินัม
 • ธนาคารจะทำการบันทึกคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักที่ลงทะเบียนภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป คะแนนสะสม UOB Reward Point พิเศษจะไม่ถูกคำนวณให้สำหรับรายการใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติสำหรับแต่ละ บัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะจ่ายเงินเข้าไปในบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณคะแนนสะสมเพิ่ม 70% ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่ สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรหลักผ่าน SMS พิมพ์ HNY(เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ภายในช่วงรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวยกเว้นลูกค้า Privilege Banking ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 • กรณีที่ธนาคารมีรายการส่งเสริมการขายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ถือบัตรจะได้สิทธิในรายการส่งเสริมการขายที่ดีที่สุดเพียงรายการเดียว
 • กรณีผู้ใช้มียอดใช้จ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศยอดใช้จ่ายต่างประเทศจะถูกนำมาคำนวณคิดคะแนนสะสมเพิ่มนี้ก่อนตามลำดับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม
 • เครดิตเงินคืนเพิ่มในอัตรา 0.3% จะคำนวณให้เฉพาะยอดใช้จ่ายสะสมรวมที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่เกิน 200,000บาท/ลูกค้าในห้วงเวลาวันที่16-31 ธ.ค.60 เท่านั้น (Transaction Date)
 • สำหรับยอดใช้จ่ายส่วนเกิน 200,000 บาท ในห้วงเวลาดังกล่าวจะได้รับเครดิตเงินคืนในอัตราปกติ
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิต VISA และ MasterCard ที่ออกโดยธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และเป็นบัตรเครดิตบัตรหลักเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมยอดใช้จ่ายในหมวดน้ำมัน กองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า การโอนเงิน รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูก ยกเลิกภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักที่ลงทะเบียนภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการ ส่งเสริมการขาย
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรหลักผ่าน SMS พิมพ์ HNY(เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ภายในช่วงรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวยกเว้นลูกค้า Privilege Banking ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 • กรณีที่ธนาคารมีรายการส่งเสริมการขายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ถือบัตรจะได้สิทธิในรายการส่งเสริมการขายที่ดีที่สุดเพียงรายการเดียว
 • กรณีผู้ใช้มียอดใช้จ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศยอดใช้จ่ายต่างประเทศจะถูกนำมาคำนวณคิดคะแนนสะสมเพิ่มนี้ก่อน
 • กรณีลูกค้ามียอดใช้จ่ายจากบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และ บัตรเครดิตประเภทอื่นที่ได้คะแนนสะสม ธนาคารจะทำการคิดยอดใช้จ่ายจากบัตรประเภทอื่น เพื่อคำนวณคะแนนสะสมเพิ่ม 70% ก่อน และ คำนวณเครดิตเงินคืนเพิ่มอัตรา 0.3% เป็นลำดับต่อไป แต่ไม่เกินยอดใช้จ่าย 200,000 บาท
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

ส่วนลดร้านอาหารอื่นๆ
โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ