โปรโมชั่น - บัตรเครดิต

 
เงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศเท่านั้นยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระจนถึง วันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS มายังหมายเลขที่กำหนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขายนี้ กรณีมีผู้ถือบัตรหลัก หลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง/โปรแกรม) ยกเว้นผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ ที่เป็นลูกค้า Privilege Banking ที่มียอดเงินฝากตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ณ วันสิ้นสุดของเดือนที่ทำรายการทำการเครดิตเงินคืน ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 • การใช้สิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เดือนที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนแล้วเท่านั้น และจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือน ที่ผ่านมาแล้ว โดยผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อนำมายืนยันในกรณีที่มีความจำเป็น
 • ยอดการใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนต้องเกิดจากการใช้บัตรเครดิตเพื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มปตท. โดยไม่รวมมินิมาร์ท และ ร้านค้าอื่นๆ ภายในปั๊ม ครบทุกๆ 800 บาทต่อเซลส์สลิป (เศษของ 800 จะไม่ถูกนำมาคำนวณ) ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559 โดยยึดถือวันที่ทำรายการเท่านั้น (จำกัดยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ที่ปั๊มปตท. ไม่เกิน 3,200 บาท/บัตร/เดือน) ลูกค้าจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน 6% สำหรับสำหรับบัตรเครดิต Privi Miles เท่านั้น จะต้อง มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีในหมวดอื่นๆ ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน ในเดือนที่ทำรายการจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน สิทธิ์รับเงินคืน 2% หรือ 3% สำหรับทุกประเภทบัตรเคตดิต และผู้มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน 2% หรือ 3% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ทุกประเภทจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร เครดิตยูโอบีในหมวดอื่นๆ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน หรือ 15,000 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน (ไม่รวมยอดใช้จ่ายในหมวดน้ำมัน ประกัน กองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระของยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า Fund Transfer รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรฯ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ทุกประเภท และรายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง)
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 4%สำหรับบัตรเครดิต Privi Miles และ 2% หรือ 1% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท จะต้องเป็นสมาชิกปัจจุบันของ PTT Blue Card เท่านั้น โดยผู้ถือบัตรหลักจะต้องมีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนตรงกับสมาชิก PTT Blue Card
 • ธนาคารจะทำเครดิตเงินเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากเดือนที่ทำรายการ
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณแยกออกจากกัน
 • ยอดการใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการนี้จะนับเฉพาะรายการค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard® กำหนด ซึ่งเป็นยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) โดยจะยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ
 • ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสะสมบนการใช้จ่ายในหมวดปั๊มน้ำมัน
 • เงินเครดิตคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555