รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร UOB ที่ Robinson 

*เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน
  • จำกัดเครดิตเงินคืนไม่เกิน 4,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีพริวิไมลล์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และพรีวิไมล์ เวลท์แบงก์กิ้ง
  • จำกัดเครดิตเงินคืนไม่เกิน 1,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีประเภทอื่นๆ
  • เฉพาะสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการ
  • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนต้องเป็นยอดที่มาจากการชำระเต็มจำนวนเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันที่จบรายการ กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเงินเครดิตคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายที่สิ้นสุดรายการเท่านั้น
  • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณแยกออกจากกัน
  • ในกรณีผู้ถือบัตรยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

เงื่อนไขทั่วไป
  • รายการนี้ให้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระ จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
  • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS มายังหมายเลขที่กำหนดไว้ในสื่อส่งเสริมการตลาดนี้ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 5 ธันวาคม 2560 เท่านั้น กรณีผู้ถือบัตรหลัก หลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) ยกเว้นลูกค้า Privilege Banking ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
  • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้า/ บริการที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
  • รายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นไม่ได้
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สินค้าผ่อน 0% อื่นๆ


โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ