โปรโมชั่น - บัตรเครดิต

 
เงื่อนไขรายการ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ
 • ลงทะเบียน SMS (3 บาท/ ครั้ง) ครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
 • รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อทานครบทุกๆ 1,000 บาท / เซลส์สลิป คำนวนจากค่าอาหารและเครื่องดื่มหลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว ภายในระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 59 ( จำกัดเงินคืนสูงสุดที่ 200 บาท / บัตร /เดือน)
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัตรเครดิตภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนและเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารซึ่งจะต้อง มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มี่การคืนเงินเข้าบัตรเครดิตเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ยกเว้นสาขาภายในสนามบิน
 • อาหารและอุปกรณ์ตกแต่งในภาพ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • โปรดตรวจสอบข้อมูลโปรโมชั่น ณ จุดขาย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพากหรือข้อโตแย้งใดๆคำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555