Shining Jewelry ให้คุณผ่อน 0% นาน 10 เดือนพร้อมรับเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท 

เงื่อนไขรายการ
 • เฉพาะสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศไทย (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) ที่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน เฉพาะสินค้าที่ผ่อนชำระจากร้านค้าตัวแทนฯจำหน่ายสินค้าเครื่องประดับ ที่ร่วมรายการเท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.2560 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ SMS พิมพ์ UJW เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์ เครดิตเงินคืนในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสำหรับเงื่อนไขการผ่อนชำระสูงสุด 9,000 บาทต่อหมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด
 • กรณีร้านค้ามีโปรโมชั่นอื่นๆร่วมกับธนาคารฯ ทางธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ถือบัตรจะเพียงรายการเดียวเท่านั้น
 • ธนาคารฯจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักให้ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายโดยที่ลูกค้าจะต้องมีสถาณะการใช้บัตรอยู่ในสถาณะ ปกติ ไม่ผิดนัดชำระหนี้
 • ในกรณีผู้ถือบัตรยกเลิกรายการซื้อสินค้า / บริการ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตดเงินคืนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเงินเครดิตคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากวันสุดท้าย ที่สิ้นสุดรายการเท่านั้น
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สินค้าที่ร่วมรายการเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้า/บริการ จากสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย โดยธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สินค้า และบริการ กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

ส่วนลดร้านอาหารอื่นๆ
โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ