โปรโมชั่น - บัตรเครดิต 

เงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรและ ไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารฯทำการเครดิตเงินคืน
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการนี้ จะนับเฉพาะการใช้จ่าย ณ ร้านอาหาร Sushi Boy ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 30 พ.ย. 59 โดยจะยึดถือวันที่ ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น และยอดใช้จ่ายทั้งหมดจะคำนวณรายการของบัตรหลักทุกใบและบัตรเสริมทุกใบรวมกันโดยที่ไม่รวมรายการ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่ก่อนแล้วเท่ากับจำนวนยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการหลังหักส่วนลดนั้นๆของแต่ละร้านค้า และทำการเครดิตเงินคืน 10% ของยอดใช้จ่ายนั้นเข้าบัญชีหมายเลขบัตรเครดิตที่ระบุใน SMS ภายใน 60 วันหลังจากวันที่ทำรายการ
 • จำกัดการใช้คะแนนสะสมไม่เกิน 3,000 คะแนน / บัตร / เดือน
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มียอดคะแนนสะสมเพียงพอในวันที่ธนาคารดำเนินการหักคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืน
 • กรณีที่ร้านค้ามีรายการส่งเสริมการตลาดพิเศษร่วมกับบัตรเครดิตยูโอบี ผู้ถือบัตรจะได้สิทธิ์ในรายการส่งเสริมการตลาดที่ดีที่สุดเพียงรายการเดียว
 • สิทธิในการรับเครดิตเงินคืนจะมีผลในเดือนที่ทำการลงทะเบียนสำเร็จและมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • โปรดตรวจสอบ เงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ก่อนใช้บริการ
 • ภาพและอาหารเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555