ซื้อประกันภัยโรคมะเร็งทุนคุ้มครองสูง MSIG Cancer High Sum ราคาพิเศษ 10,800 บาทคุณสมบัติผู้เอาประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-59 ปี
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีถิ่นฐานในประเทศไทย
 • ไม่เคยตรวจพบเป็นโรคมะเร็งมาก่อนเอาประกันภัย
 • ไม่เคยตรวจพบหรือเป็นโรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบชนิด B หรือ C ปอดอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง ตับอักเสบเรื้อรัง ลำไส้อักเสบเรื้อรัง ปากมดลูกอักเสบเรื้อรัง ช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง
 • ไม่เคยมีอาการไอเรื้อรัง และ/หรือไอเป็นเลือด มีเลือดออกทางอุจจาระหรือปัสสาวะ อาการจุกแน่นท้องและอาหารไม่ย่อยเรื้อรัง
 • บิดา มารดา พี่ หรือน้อง ไม่เคยตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งมดลูก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งลำไส้ มะเร็งจอตา มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • สูบบุหรี่น้อยกว่า 1 ซองต่อวัน
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามข้อตกลงคุ้มครอง ถ้าหากผู้เอาประกันภัยปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใด ๆ ภายในระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
 • บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์รับประกันภัยได้ไม่เกินคนละ 1 ฉบับเท่านั้น

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง และ ลูกค้ายูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้งของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ที่ซื้อแผนประกันภัยโรคมะเร็งทุนคุ้มครองสูง MSIG Cancer High Sum ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 60 – 31 ก.ค. 60 เท่านั้น
 2. บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้จัดส่งบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ให้กับลูกค้าตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ภายใน 60 วันนับจากวันที่กรมธรรม์อนุมัติ
 3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นให้เป็นไปตามที่บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนด
 4. ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องตรวจสุขภาพแต่ต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 5. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดหรือตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์พร้อมคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไว้เต็มจำนวน (โดยไม่มีดอกเบี้ย) ให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 6. ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดในกรมธรรม์
 7. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 8. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย


UOB Wealth Banking Call Center 0 2285 1558
UOB Privilege Banking Call Center 0 2344 9500

 

โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ