โปรโมชั่น : UOB Mobile / Personal Internet Banking


เงื่อนไข:
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า UOB Personal Internet Banking / UOB Mobile ที่มีการ login เข้าใช้บริการ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559
  • ลูกค้าผู้ที่มียอดการช้อปสูงสุดบนแอพ Shopee และ login เข้าใช้ UOB Personal Internet Banking / UOB Mobile 2 ท่านแรกจะได้รับห้องพักที่โรงแรม Fair House Villas & Spa Samui มูลค่ารวม 17,000 บาท ห้อง Garden Villa Room 1 คืน จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 รางวัล
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด อีกทั้งสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของ Shopee และธนาคารเป็นที่สุด
  • ในกรณีที่ลูกค้ามียอดสั่งซื้อสูงสุดเท่ากันเกิน 2 ท่าน Shopee จะมอบรางวัลให้แก่ท่านที่ทำรายการสั่งซื้อก่อน
  • จำกัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง ต่อท่าน เท่านั้น
  • ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2559 ทาง www.uob.co.th
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อมาที่บริษัทช้อปปี้ภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2559 เพื่อรับรางวัลที่โทร 0-2017-8399 มิเช่นนั้น ทางบริษัทช้อปปี้จะถือว่าสละสิทธิ์
  • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล เป็นเงิน 425 บาท โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
  • ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555 กด 4