โปรโมชั่น - แนะนำลูกค้าใหม่ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

โดยผู้แนะนำ สามารถเลือกรับของสมนาคุณดังนี้

 1. รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ที่เปิดไว้กับธนาคาร หรือ
 2. รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ UIDPLUS (กองทุนระดับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ 4 ซึ่งอาจทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่า ณ วันที่ท่านได้รับหน่วยลงทุนจากธนาคาร)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. รายการส่งเสริมการตลาดนี้สำหรับลูกค้ายูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้งปัจจุบัน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่มีเงินฝากหรือเงินลงทุนรวมกันอย่างน้อย 3 ล้านบาท ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้แนะนำ” ที่แนะนำลูกค้ายูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง รายใหม่ให้แก่ธนาคาร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ถูกแนะนำ” ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.– 31 ส.ค. 59 โดยผู้ที่เป็นลูกค้ายูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง หรือลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้งอยู่แล้ว ไม่สามารถเป็นผู้ถูกแนะนำได้อีก แม้ว่าจะเพิ่มยอดเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุน ฯลฯ ในห้วงเวลาที่กำหนดในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ก็ตาม
 2. ผู้ถูกแนะนำจะต้องเป็นลูกค้าใหม่ของยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ซึ่งสามารถเข้าข่ายนิยามข้อหนึ่งข้อใดตามนิยามด้านล่างนี้ได้

 3. กลุ่มที่ 1 : ลูกค้าใหม่ประเภทบุคคลของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)โดยมาเปิดบัญชีเงินฝาก เงินลงทุนและ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคารฯ เป็นจำนวนเงินรวมกันอย่างน้อย 3 ล้านบาทระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.– 31 ส.ค. 59 หรือ
  กลุ่มที่ 2 : ลูกค้าปัจจุบันประเภทบุคคลของธนาคารฯ ที่มีบัญชีเงินฝากและเงินลงทุนรวมต่ำกว่า 2 แสนบาท ณ วันที่ 31 พ.ค. 59 และมีคุณสมบัติเป็นลูกค้ายูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง (ประเทศไทย) โดยเพิ่มยอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคารฯ เป็นจำนวนเงินรวมกันอย่างน้อย 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.– 31 ส.ค. 59 หรือ
  กลุ่มที่ 3 : ลูกค้าประเภทบุคคลของธนาคารฯ ที่ซื้อประกันชีวิตปีแรกระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.– 31 ส.ค. 59 โดยมียอดเบี้ยประกันรายปีรวมมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป หรือมียอดเบี้ยประกันภายใต้กรมธรรม์ประกันควบการลงทุน (Unit Link) มูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทเป็นต้นไป
 4. ผู้แนะนำต้องกรอกแบบฟอร์มสำหรับการแนะนำสมาชิกใหม่ และส่งเอกสารกลับมาที่สาขาใดก็ได้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ส่วนบุคคลของท่าน ภายในวันที่ 31 ส.ค. 59 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 5. ผู้แนะนำ 1 ท่าน สามารถแนะนำลูกค้ายูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้งรายใหม่ ได้ไม่เกิน 10 ราย ตลอดห้วงเวลาของการส่งเสริมการขายในครั้งนี้เท่านั้น
 6. ผู้แนะนำสามารถเลือกรับของสมนาคุณ โดยเลือกรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือรับหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ (UIDPLUS) ซึ่งจะได้รับของสมนาคุณต่อเมื่อผู้ถูกแนะนำและผู้แนะนำได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการครบถ้วน

 7. สำหรับผู้แนะนำที่เลือกรับเครดิตเงินคืน จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ที่เปิดไว้กับธนาคาร ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการตลาดนี้
  สำหรับผู้แนะนำที่เลือกรับหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ (UIDPLUS) ธนาคารจะทำการซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้แนะนำที่ได้รับสิทธิ์ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการส่งเสริมการตลาดนี้ กรณีที่ผู้แนะนำมีบัญชีผู้ถือหน่วยมากกว่า 1 บัญชี ธนาคารจะทำการซื้อหน่วยลงทุนให้ในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มียอดเงินลงทุนสุทธิสูงสุด
 8. ผู้ถูกแนะนำจะต้องดำรงเงินฝากหรือเงินลงทุนหรือยังคงถือกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวทั้งจำนวน เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติเป็นลูกค้ายูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง
 9. ผู้แนะนำยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยชื่อผู้แนะนำต่อผู้ถูกแนะนำได้ หากผู้ถูกแนะนำแจ้งต่อธนาคารว่าไม่รู้จักผู้แนะนำ ผู้แนะนำจะไม่ได้รับสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน หรือรับหน่วยลงทุนจากรายการส่งเสริมการตลาดที่กำหนดไว้สำหรับผู้ถูกแนะนำรายนั้นๆ
 10. ผู้แนะนำไม่สามารถแนะนำตนเอง และไม่สามารถใช้การเปิดบัญชีร่วมระหว่างผู้แนะนำ และผู้ถูกแนะนำเพื่อเข้าร่วมโครงการได้
 11. หากมีการเปิดบัญชีร่วมระหว่างผู้ถูกแนะนำสองท่านขึ้นไป ธนาคารฯจะถือว่าเป็นผู้ถูกแนะนำที่เป็นลูกค้าใหม่เฉพาะผู้ที่มีเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคารฯ เป็นจำนวนเงินรวมกันอย่างน้อย 3 ล้านบาท โดยการคิดยอดเงินแต่ละบัญชีนั้นจะถูกคำนวณจากการหารเฉลี่ยด้วยจำนวนของผู้ถูกแนะนำที่ถือบัญชีร่วมกัน เว้นแต่ผู้เปิดบัญชีร่วมนั้นจะร่วมกันแจ้งต่อธนาคารฯ ว่าสัดส่วนของเงินฝากหรือเงินลงทุนระหว่างกันนั้นต่างไปจากข้อสันนิษฐานดังกล่าว
 12. พนักงานธนาคารยูโอบี ที่เป็นพนักงานสาขา และพนักงานธุรกิจ (Personal Banker) และผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่มีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าบุคคล ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้
 13. ในกรณีที่มีผู้แนะนำมากกว่า 1 ราย แนะนำผู้ถูกแนะนำรายเดียวกัน ธนาคารจะเครดิตเงินคืน หรือทำการซื้อหน่วยลงทุนจากรายการส่งเสริมการตลาดที่กำหนดไว้ให้แก่ผู้แนะนำที่ทำการแนะนำเข้ามาก่อน โดยยึดตามวันและเวลาที่ธนาคารได้รับแบบฟอร์มการแนะนำสมาชิกใหม่
 14. ของสมนาคุณนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น

 

หมายเหตุ: กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ (UIDPLUS) ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ระดับความเสี่ยง  4 ปานกลางค่อนข้างต่ำ นโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์การหน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีที้่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ทั้งนี้กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะกองทุน  เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยง ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือ ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้และในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ