โปรโมชั่น : ครอบครัวออมสุข รับดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อเปิดบัญชีใหม่กับธนาคารยูโอบี

ข้อกำหนดและเงื่อนไข “โปรโมชั่นครอบครัวสุขสันต์ 2559” – การเปิดบัญชีใหม่ ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี จูเนียร์

 1. สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี เท่านั้น เมื่อเปิดบัญชีใหม่ ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี จูเนียร์ ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2559 และมียอดเงินฝากตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 888,888 บาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่คำนวณให้เฉพาะในห้วงเวลาระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 10 สิงหาคม 2559
 2. อัตราดอกเบี้ยพิเศษที่คำนวณให้เฉพาะในห้วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 10 สิงหาคม 2559
  หากยอดเงินฝากต่ำกว่า 50,000 บาท หรือยอดเงินตั้งแต่ 888,889 บาทขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยในอัตรา 0.50% (ต่อปี) ทั้งจำนวน
 3. รายการส่งเสริมการตลาดนี้สามารถใช้เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น
 4. ในช่วงระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559 และ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยอัตราปกติตามประกาศของบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี จูเนียร์
 5. ลูกค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี จูเนียร์ ระหว่างวันที่ 5 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2559 จะได้รับบัตรกำนัล Swensen’s
  • เมื่อมียอดเงินเปิดบัญชีตั้งแต่ 50,000 บาท แต่ไม่ถึง 100,000 บาท ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัล Swensen’s มูลค่า 50 บาท ซึ่งมูลค่าของกำนัลเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 50,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
  • เมื่อมียอดเงินเปิดบัญชี 100,000 บาท ขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัล Swensen’s มูลค่า 100 บาท มูลค่าของกำนัลเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 100,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
 6. ในกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีออมทรัพย์ใหม่ ประเภท ยูโอบี จูเนียร์ ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2559 และมียอดเงินฝากไม่เกิน 888,888 บาท นั้น เมื่อธนาคารจ่ายดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ส่งผลให้ยอดเงินฝากรวมเกิน 888,888 บาท ลูกค้ายังคงได้รับดอกเบี้ยในอัตรา 2.34% ที่ธนาคารคำนวณให้สำหรับยอดเงินฝากที่รวมดอกเบี้ยแล้วนั้นเฉพาะในห้วงเวลา ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 10 สิงหาคม 2559
 7. ธนาคารจะทำการจัดส่งบัตรกำนัล Swensen’s ให้ท่านภายใน 60 วันทำการ หลังจากวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับธนาคาร
 8. บัตรกำนัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 9. บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี จูเนียร์ ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 10. เงื่อนไขการเปิดบัญชี การจ่ายดอกเบี้ย และวิธีการคำนวณดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามประกาศธนาคาร ณ ขณะนั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข “โปรโมชั่นครอบครัวสุขสันต์ 2559”– การเปิดบัญชีใหม่ ประเภทเงินฝากประจำ ยูโอบี ซีเนียร์

 1. สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีใหม่ประเภทเงินฝากประจำ ยูโอบี ซีเนียร์ ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2559 และมียอดเงินฝากตั้งแต่  500,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท
 2. ฝากเพิ่มครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท โดยยอดรวมเงินฝากต้องไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อบัญชี
 3. สิทธิประโยชน์ในเรื่องการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับลูกค้าที่มีอายุระหว่าง 45 ปีบริบูรณ์ ถึง 75 ปีบริบูรณ์เท่านั้น หากลูกค้าที่มีอายุน้อยกว่า 45 ปีบริบูรณ์ และ/หรือ เกินกว่า 75 ปีบริบูรณ์ จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
 4. รายการส่งเสริมการตลาดนี้สามารถใช้เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้นและไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีร่วมได้
 5. จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ที่เปิดไว้กับธนาคาร ในกรณีการถอน/ปิดบัญชีที่มีระยะเวลาในการฝากน้อยกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ย และหากระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึงวันครบกำหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ประกาศ ณ ขณะนั้นแทน (พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย)
 6. ในกรณีถอน/ปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารมีสิทธิ์ในการหักเงินจากบัญชีใดๆ ของลูกค้าที่มีอยู่กับธนาคารได้ทันที สำหรับดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างเงินฝากที่ธนาคารจ่ายให้แก่ลูกค้าล่วงหน้ากับดอกเบี้ยที่จะได้รับ (ถ้ามี) หากถอนก่อนกำหนดและไม่สามารถถอนบางส่วนได้
 7. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากและลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อตามระยะเวลาเดิมและตามประเภทเงินฝากประจำนั้น โดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่ประกาศขณะนั้น
 8. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นภายใต้การเปิดบัญชี หลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี้ยกรณีฝากไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝากให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจำยูโอบี ซีเนียร์
 9. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

  สำหรับระเบียบปฏิบัติในการใช้สิทธิรับความคุ้มครองประกันภัย ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารและผ่านทางสาขาของธนาคาร