โปรโมชั่น - แนะนำลูกค้าใหม่ ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. รายการส่งเสริมการตลาดนี้สำหรับลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ที่มีเงินฝากหรือเงินลงทุนรวมกันอย่างน้อย 5 แสนบาท ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้แนะนำ” ที่แนะนำลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง รายใหม่ให้แก่ธนาคาร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ถูกแนะนำ” ระหว่างวันที่ 11 พ.ค. – 31 ส.ค. 59 โดยผู้ที่เป็นลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง หรือลูกค้ายูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้งอยู่แล้วไม่สามารถเป็นผู้ถูกแนะนำได้อีก แม้ว่าจะเพิ่มยอดเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุน ฯลฯ ในห้วงเวลาที่กำหนดในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ก็ตาม
 2. ผู้ถูกแนะนำจะต้องเป็นลูกค้าใหม่ของยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ซึ่งสามารถเข้าข่ายนิยามข้อหนึ่งข้อใดตามนิยามด้านล่างนี้
  • กลุ่มที่ 1 : ลูกค้าใหม่ประเภทบุคคลของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)โดยมาเปิดบัญชีเงินฝาก เงินลงทุนและ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคารฯ เป็นจำนวนเงินรวมกันอย่างน้อย 5 แสนบาท ระหว่างวันที่ 11 พ.ค. – 31 ส.ค. 59 หรือ
  • กลุ่มที่ 2 : ลูกค้าปัจจุบันประเภทบุคคลของธนาคารฯ ที่มีบัญชีเงินฝากและเงินลงทุนรวมต่ำกว่า 2 แสนบาท ณ วันที่ 30 เม.ย. 59 และมีคุณสมบัติการเป็นลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง (ประเทศไทย) โดยเพิ่มยอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคารฯ เป็นจำนวนเงินรวมกันอย่างน้อย 5 แสนบาท ระหว่างวันที่ 11 พ.ค. – 31 ส.ค. 59 หรือ
  • กลุ่มที่ 3 : ลูกค้าประเภทบุคคลของธนาคารฯ ที่ซื้อประกันชีวิตปีแรกระหว่างวันที่ 11 พ.ค. – 31 ส.ค. 59 โดยมียอดเบี้ยประกันรายปีรวมมูลค่า 2 แสนบาทขึ้นไป
 3. ผู้ถูกแนะนำจะต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ณ ห้วงเวลาที่กำหนดในรายการส่งเสริมการตลาดนี้
 4. ผู้แนะนำต้องกรอกแบบฟอร์มสำหรับการแนะนำเพื่อนคนพิเศษ และส่งเอกสารกลับมาที่สาขาใดก็ได้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 31 ส.ค. 59 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 5. ผู้แนะนำ 1 ท่าน สามารถแนะนำลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้งรายใหม่ ได้ไม่เกิน 10 รายเท่านั้น
 6. ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับธนาคาร ต่อเมื่อผู้ถูกแนะนำและผู้แนะนำได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการครบถ้วน โดยธนาคารฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการตลาดนี้
 7. ผู้ถูกแนะนำจะต้องดำรงเงินฝากหรือเงินลงทุนหรือยังคงถือกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวทั้งจำนวน เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติเป็นลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง
 8. ผู้แนะนำยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยชื่อผู้แนะนำต่อผู้ถูกแนะนำได้ หากผู้ถูกแนะนำแจ้งต่อธนาคารว่าไม่รู้จักผู้แนะนำ ผู้แนะนำจะไม่ได้รับสิทธิ์เครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการตลาดที่กำหนดไว้สำหรับผู้ถูกแนะนำรายนั้นๆ
 9. ผู้แนะนำไม่สามารถแนะนำตนเอง และไม่สามารถใช้การเปิดบัญชีร่วมระหว่างผู้แนะนำ และผู้ถูกแนะนำเพื่อเข้าร่วมโครงการได้
 10. หากมีการเปิดบัญชีร่วมระหว่างผู้ถูกแนะนำสองท่านขึ้นไป  ธนาคารฯจะถือว่าเป็นผู้ถูกแนะนำที่เป็นลูกค้าใหม่เฉพาะผู้มีเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคารฯ เป็นจำนวนเงินรวมกันอย่างน้อย 5 แสนบาท โดยการคิดยอดเงินแต่ละบัญชีนั้นจะถูกคำนวณจากการหารเฉลี่ยด้วยจำนวนของผู้ถูกแนะนำที่ถือบัญชีร่วมกันเว้นแต่ผู้เปิดบัญชีร่วมนั้นจะร่วมกันแจ้งต่อธนาคารฯ ว่าสัดส่วนของเงินฝากหรือเงินลงทุนระหว่างกันนั้นต่างไปจากข้อสันนิษฐานดังกล่าว
 11. พนักงานธนาคารยูโอบี ที่เป็นพนักงานสาขา และพนักงานธุรกิจ (Personal Banker) และผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่มีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าบุคคล ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้
 12. ในกรณีที่มีผู้แนะนำมากกว่า 1 ราย แนะนำผู้ถูกแนะนำรายเดียวกัน ธนาคารจะเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมส่งเสริมการตลาดที่กำหนดไว้ให้แก่ผู้แนะนำที่ทำการแนะนำเข้ามาก่อน โดยยึดตามวันและเวลาที่ธนาคารได้รับแบบฟอร์มการแนะนำคนรู้จัก
 13. การเครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น