การลงทุนอย่างชาญฉลาดเริ่มจากการเข้าใจความเสี่ยง


 พริวิเลจ แบงก์กิ้ง > การลงทุนอย่างชาญฉลาด

UOB Privilege Banking ‘Smart Risk’ Proposition

“การลงทุนอย่างชาญฉลาดเริ่มจากการเข้าใจความเสี่ยง”

UOB Privilege Banking ช่วยแนะนำให้ท่าน

เพื่อเติมเต็มเป้าหมายทางการเงิน ตลอดจนนำไปสู่โอกาสในการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนอย่างเหมาะสม ตามแผนที่ท่านกำหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของท่าน

กำหนดเป้าหมายในการลงทุน

เข้าใจความเสี่ยงในการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้

แนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้

 


ติดต่อเรา

พริวิเลจ แบงก์กิ้ง สำนัำกงานใหญ่

191 ชั้น M ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120

คอลล์เซ็นเตอร์ 0-2344-9500
โทรศัพท์ 0-2343-4433
โทรสาร
0-2343-2870 
 
ลูกค้าต้องมียอดฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินรวมกันอย่างน้อย 5 ล้านบาท เพื่อดำรงสถานภาพการเป็นสมาชิก ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง