ที่ปรึกษาเหนือระดับ


 พริวิเลจ แบงก์กิ้> ที่ปรึกษาเหนือระดับ

 


ติดต่อเรา

พริวิเลจ แบงก์กิ้ง สำนัำกงานใหญ่
191 ชั้น M ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120

คอลล์เซ็นเตอร์ 0-2344-9500
โทรศัพท์ 0-2343-4433
โทรสาร
0-2343-2870 
 
ลูกค้าต้องมียอดฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินรวมกันอย่างน้อย 5 ล้านบาท เพื่อดำรงสถานภาพการเป็นสมาชิก ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง
 

 

ที่ UOB Privilege Banking ทุกถ้อยคำระหว่างเราและลูกค้า คือการช่วยเหลือเพื่อยกระดับความมั่งคั่งสำหรับคุณ

 

ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์

ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Client Advisors) ที่มีประสบการณ์และได้รับการอบรมเรื่องการลงทุน ซึ่งพร้อมที่จะให้คำแนะนำ และวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้แก่ท่าน


 

 

 

ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุน

ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน (Investment Consultant) ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการลงทุนทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งดำเนินงานร่วมกับ
ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ รวมทั้งวางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุน
ให้เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ โดยคำนึงถึงความประสงค์ส่วนบุคคลและความเสี่ยงของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

 

 

 

ผู้แนะนำด้านการประกันภัย

ผู้แนะนำด้านการประกันภัย (Insurance Specialists) ที่สามารถให้คำปรึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการประกันภัย สำหรับท่านและคนที่ท่านรัก ทั้งในด้านการประกันสุขภาพ การประกันชีวิต การประกันภัยอื่นๆ รวมถึงช่วยวางแผนการจัดการสินทรัพย์เพื่อความมั่งคั่งและวางแผนเกษียณในอนาคตของท่าน

 

 

 

 

ผู้แนะนำด้านสินเชื่อ

ผู้แนะนำด้านสินเชื่อ (Lending Specialists) ให้บริการด้านสินเชื่อ โดยนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน และความต้องการส่วนบุคคล