การดำเนินการของกลุ่มธนาคารยูโอบีปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร (UOB's Approach to Sanctions Compliance)

ธนาคารยูโอบี จำกัด (“ยูโอบี”) ตลอดจนสาขาของยูโอบีทั้งในและนอกประเทศสิงคโปร์ (รวมเรียกว่า “กลุ่มยูโอบี ”) มีพันธะผูกพันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยมาตรการคว่ำบาตร (รวมเรียกว่า กฎหมายว่าด้วยมาตรการคว่ำบาตร) ซึ่งประกาศใช้โดยสิงคโปร์ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยมาตรการคว่ำบาตรอื่นใดที่มีผลใช้บังคับในเขตอำนาจ/ประเทศที่กลุ่มยูโอบีประกอบการอยู่ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยมาตรการคว่ำบาตร ห้ามบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือบริการทางการเงินแก่บุคคล หน่วยงาน หรือกิจกรรมที่ถูกคว่ำบาตรตามมาตรการ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องนั้น อาจจะมีผลให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาซึ่งจะนำไปสู่การถูกปรับ การถูกจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้น กลุ่มยูโอบีจะไม่เปิดบัญชี ยุติความสัมพันธ์การเป็นลูกค้า ไม่นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ หรืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคล หน่วยงาน ประเทศ หรือดินแดนที่ถูกคว่ำบาตรตามมาตรการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยมาตรการคว่ำบาตรอนุญาตให้ทำได้ กลุ่มยูโอบีอาจจะใช้วิจารณญาณที่จะไม่ดำเนินการหรืออำนวยความสะดวกให้แก่การทำธุรกรรม หรือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้ แม้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยมาตรการคว่ำบาตรจะอนุญาตให้ทำได้ หากยูโอบีเห็นว่ากิจกรรมเช่นว่านั้นอยู่นอกเหนือความสามารถของยูโอบีที่จะรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันประเทศและภูมิภาคต่างๆ ที่ถูกใช้มาตรการคว่ำบาตร ได้แก่ ภูมิภาคไครเมียในยูเครน สาธารณรัฐประชาชนดอแนตสก์ในยูเครน แคว้นแคร์ซอนในยูเครน แคว้นซาปอริฌเฌียในยูเครน สาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก์ในยูเครน คิวบา อิหร่าน เกาหลีเหนือ และซีเรีย

นอกจากนี้ กลุ่มยูโอบีจะจำกัดผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) กับประเทศ บุคคล หรือภาคส่วนอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการคว่ำบาตรแบบเลือกดำเนินการหรือแบบกำหนดเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศที่กฎหมายว่าด้วยมาตรการคว่ำบาตรแบบเลือกดำเนินการนำมาใช้ ได้แก่ ประเทศเบลารุส พม่า รัสเซีย เวเนซูเอล่า และซิมบับเว

การที่ท่านสมัครขอใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ และดำเนินความสัมพันธ์ด้านการธนาคารกับเราต่อไป แสดงว่าท่านรับรองว่า ท่านไม่ตกอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยมาตรการคว่ำบาตรใดๆ และจะไม่ใช้หน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มยูโอบี ตลอดจนผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ไม่ว่าจะเป็นเงินตราสกุลใดก็ตาม) เพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หน่วยงาน ประเทศหรือดินแดนต่างๆ ที่ถูกคว่ำบาตรตามมาตรการ หน่วยงานในเครือของกลุ่มยูโอบีจะไม่ลังเลใจที่จะดำเนินการที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงการรายงาน การปฏิเสธ และ/หรือ การสกัดกั้นการทำธุรกรรม ปฏิเสธเงิน ปิดบัญชี หรือระงับความสัมพันธ์ที่เราเห็นว่าเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยมาตรการคว่ำบาตร ทั้งนี้ การยึดมั่นในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคว่ำบาตรอย่างเคร่งครัดนี้ ยูโอบีทำไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าของเรา และช่วยให้ลูกค้าปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ว่าด้วยมาตรการคว่ำบาตรอีกด้วย