รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560

ลำดับ
ชื่อ / สกุล
จำนวนหุ้น
% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย
และเรียกชำระแล้ว
1
    UNITED OVERSEAS BANK LIMITED 2,477,143,763     99.66    
2
    MR. CHNE-WENG CHOW 1,784,750     0.07    
3
    บริษัท ยูนิเวสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1,012,000     0.04    
4
    บริษัท ยูนิเวสท์ โฮลดิ้ง จำกัด 1,012,000     0.04    
5
    นายปราโมทย์  ฐิตยางกูร 982,266     0.04    
6
    นายรุ่งโรจน์  รุ่งเมืองทอง 275,000     0.01    
7
    นางสุมาลี  อธิพันธุ์อำไพ 165,000     0.01    
8
    นายไพจิตร  โรจนวานิช 162,443     0.01    
9
    นางสิริรัตน์  ฐิตยางกูร 120,939     0.01    
      รวม     2,482,658,161     99.88     

หมายเหตุ จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 2,485,661,305 หุ้น