UOB Art Explorer

UOB Art Explorer คือโปรแกรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่จะเปิดโลกของคุณสู่งานทัศนศิลป์ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ทั้งการเรียนรู้เทคนิคศิลปะ ศิลปะเพื่อการบำบัด เรื่องราวจากงานศิลป์ และนิทรรศการเสมือนจริง