ใบสมัคร - แบบฟอร์มต่างๆ

บริการ UOB Personal Internet Banking / UOB Mighty
  • แบบคำขอใช้บริการและเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ไทย | อังกฤษ)
ใบสมัคร และ แบบฟอร์ม บัตรเครดิต
ใบสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล
  • แบบฟอร์มใบสมัคร I-Cash/ Cash Plus (ไทย)
ใบสมัครบริการสินเชื่อบ้าน
  • แบบคำขอใช้บริการ (ไทย)
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับบัญชีเงินฝาก
ใบสมัครซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าอัตโนมัติ ผ่านบัญชีบัตรเครดิตและหักบัญชีเงินฝาก
แบบฟอร์มโอนเงินระหว่างประเทศ และบริการด้านการค้า

ธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ

ธุรกรรมบริการด้านการค้า

    คำขอสำหรับผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อสินค้าในประเทศ

    คำขอสำหรับผู้ส่งออกหรือผู้ขายสินค้าในประเทศ

    คำขอสำหรับผู้ขอการค้ำประกัน

  • สัญญาชดใช้ความเสียหายตาม "การออกหนังสือค้ำประกัน" (ไทย | อังกฤษ)
  • สัญญาชดใช้ความเสียหายตาม "การอาวัล" (ไทย | อังกฤษ)

    คำขออื่นๆ

  • คำขอให้ธนาคารแจ้งข้อมูลผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ไทย | อังกฤษ)
ความยินยอม
  • หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไทย | อังกฤษ)
  • แบบฟอร์มถอนความยินยอม (ไทย | อังกฤษ)

โดยแบบฟอร์มข้างต้นจะแสดงในรูปแบบของ PDF ซึ่งจะต้องใช้โปรแกรม Adobe Acrobat โดยคุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมล่าสุดได้ที่นี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด