กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย สะท้อนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจในการสร้างสมดุลของการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคง โดยคำนึงถึงอิทธิพลและผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติของธนาคารที่อาจส่งผลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของธนาคารและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม

“ธนาคารยูโอบีหยั่งรากลึกในประเทศไทยและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เป็นเพียงการขยายธุรกิจเท่านั้น หากแต่เป็นโอกาสให้เราสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและมีส่วนร่วมในการพัฒนาอนาคตของประเทศ ความมุ่งมั่นจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของธนาคารนั้นสอดคล้องกับค่านิยมหลักของเราอันได้แก่ คุณธรรม สร้างสรรค์ เป็นหนึ่งเดียว และมุ่งมั่น นอกจากนี้ กลยุทธ์ของธนาคารยังตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน เพราะเราเชื่อมั่นว่าเรามีหน้าที่สร้างสรรค์โลกให้ดียิ่งขึ้น

ตัน ชุน ฮิน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย

Tan Choon Hin
แผงโซล่าร์เพื่อการธนาคารที่ยั่งยืน

การธนาคารอย่างยั่งยืน

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มุ่งมั่นช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ ให้เติบโตและพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบและเพื่อมุ่งสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน ผ่านการให้บริการผลิตภัณฑ์ธนาคารที่ยั่งยืน

เรามุ่งมั่นสร้างผลกระทบเชิงบวก

/ลูกค้า UOB กำลังคุยกันเรื่องความยั่งยืน

ลูกค้า

เราคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญและนำเสนอโซลูชันและบริการที่เหมาะสมผ่านทุกช่องทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

/พนักงาน UOB มุ่งมั่นต่อความยั่งยืน

พนักงาน

เรามุ่งมั่นดึงดูดใจ และรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความตั้งใจ และทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอ รวมไปถึงจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

/ผู้หญิงกำลังสอนเด็กวาดภาพ

สังคมและชุมชน

เรามุ่งมั่นสนับสนุนพัฒนาการทางสังคมของชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรามุ่งมั่นสร้างผลกระทบเชิงบวก