หน้าหลักแนวทางความยั่งยืนของเราความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของธนาคาร

ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของธนาคาร

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เชื่อว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างและธำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่มีความหมายและเอื้อผลประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

ความสัมพันธ์อันต่อเนื่องนี้ยังช่วยให้เรารับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสรับความเป็นไปได้ใหม่ๆ และคงความสำคัญในสายตาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของธนาคารยังนับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประเมินกลยุทธ์และแผนงานต่างๆ เพราะเรามุ่งมั่นรักษาบทบาทความสำคัญของธนาคารในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เรารับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเสมอมาผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความร่วมมือ และการค้นคว้าวิจัย เลือกใช้วิธีการที่ครอบคลุมโดยหวังว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะเข้าใจเป้าหมาย แนวทางปฏิบัติ และการดำเนินธุรกิจของธนาคารมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรายังพิจารณาข้อแนะนำติชมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดทั้งปี ในเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อันเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อธนาคารตลอดทั้งปี

ลูกค้า
chevron
 • การปฏิสัมพันธ์ที่สาขา (ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)
 • การพบปะต่อหน้า (ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)
 • บริการศูนย์บริการลูกค้า (ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)
 • แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าหลังจบธุรกรรม (ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)
 • แคมเปญด้านการตลาดและโฆษณา (ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)
 • แคมเปญและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ (ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)
 • กิจกรรม สัมมนา รวมถึงสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความยั่งยืน (ตามความเหมาะสมและในช่วงเวลาที่เหมาะสม)
 • การสื่อสารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ถึงพนักงานทุกคนในหัวข้อประจำและเฉพาะสถานการณ์ (ตามความเหมาะสมและในช่วงเวลาที่เหมาะสม)
 • การสื่อสารจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ถึงพนักงานทุกคนเกี่ยวกับแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพนักงาน (ตามความเหมาะสมและในช่วงเวลาที่เหมาะสม)
 • การประชุมกับหัวหน้างานแบบตัวต่อตัว (เป็นประจำ)
 • การสื่อสารผ่านชุมชนออนไลน์และโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ด้านสังคม ข้อมูล และความร่วมมือ (ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ทุกครึ่งปี)
 • การสำรวมความพึงพอใจของพนักงาน (ประจำปี)
 • การประชุมในรูปแบบ Townhall (ทุกครึ่งปี)
 • การจัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)
 • โครงการ ‘Speak-Up’ สำหรับพนักงานในการตั้งประเด็นเพื่อให้เกิดการดำเนินการและการแก้ปัญหา (ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)
 • การสนับสนุนการเคลื่อนไหวระดับชาติเพื่อสร้างชุมชนสำหรับทุกคน (ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)
 • การจัดกิจกรรมระดมทุน (ประจำปี)
 • การจัดประกวดศิลปะในระดับภูมิภาค (ประจำปี)
 • การร่วมมือกับลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ สถาบันศิลปะ องค์กรด้านประชาสงเคราะห์ และสภาพัฒนาชุมชน (ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)
 • โครงการสนับสนุนและการขยายโอกาสด้านศิลปะ (ตามความเหมาะสมและในช่วงเวลาที่เหมาะสม)
 • โครงการด้านการศึกษาเพื่อเยาวชน (ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)
 • โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (ตามความเหมาะสมและในช่วงเวลาที่เหมาะสม)
 • การบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสนับสนุนศิลปะ เยาวชน และการศึกษา (ตามความเหมาะสมและในช่วงเวลาที่เหมาะสม)
 • กิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน (ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)
 • การขอให้ออกใบเสนอราคาและข้อเสนอโครงการ (ตามความเหมาะสมและในช่วงเวลาที่เหมาะสม)
 • การจัดบรรยายสรุปให้กลุ่มผู้ขาย (ตามความเหมาะสมและในช่วงเวลาที่เหมาะสม)
 • ข้อตกลงการซื้อ (ตามความเหมาะสมและในช่วงเวลาที่เหมาะสม)
 • การพิจารณาผลการดำเนินงาน (ประจำปีหรือก่อนสัญญาหมดอายุ)
 • การจัดประชมและพบปะอย่างสม่ำเสมอ (ตามความเหมาะสมและในช่วงเวลาที่เหมาะสม)
 • การขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่กำกับดูแล (ตามความเหมาะสมและในช่วงเวลาที่เหมาะสม)
 • รายงานประจำปี (ประจำปี)
 • รายงานผู้ตรวจสอบ (ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)
 • การเข้าเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ (ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)
 • การเข้าร่วมกลุ่มทำงานและการประชุมในแวดวงอุตสาหกรรม (ตามความเหมาะสมและในช่วงเวลาที่เหมาะสม)
 • การเข้าร่วมเสวนาและการประชุมขนาดใหญ่ (ตามความเหมาะสมและในช่วงเวลาที่เหมาะสม)
 • การจัดทำรายงานทางการเงิน (ทุกครึ่งปี)
 • การประชุมรร่วมกับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง)
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ประจำปี)
 • รายงานประจำปี (ประจำปี)
 • การนำเสนอพรีเซนเทชั่น การประชุม และการออกโรดโชว์ (ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์และคำแถลงการณ์ (ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)
 • การสนทนาทางออนไลน์และแบบตัวต่อตัว (ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)
 • การจัดแถลงข่าวกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย (ตามความเหมาะสมและในช่วงเวลาที่เหมาะสม)
 • การจัดสัมภาษณ์สื่อ (ตามความเหมาะสมและในช่วงเวลาที่เหมาะสม)
 • ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)
 • รายงานวิจัยตลาดและเศรษฐกิจและสมุดปกขาว (ตามความเหมาะสมและในช่วงเวลาที่เหมาะสม)
 • การประชุมแบบพบหน้าและการประชุมทางโทรศัพท์ (ตามความเหมาะสมและในช่วงเวลาที่เหมาะสม)
 • การประชุมและสัมมนา (ตามความเหมาะสมและในช่วงเวลาที่เหมาะสม)
 • ความร่วมมือในโครงการร่วม (ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง