หน้าหลักแนวทางความยั่งยืนของเราประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืน

ประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืน

ผลกระทบที่มีนัยสำคัญที่สุดของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม สะท้อนอยู่ในปัจจัยที่มีนัยสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของธนาคาร เราปรึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าปัจจัยที่มีนัยสำคัญเหล่านี้สอดคล้องกับบริบทด้านสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจของเรา รวมถึงความคาดหวังของหน่วยงานที่กำกับดูแลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การประเมินประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืน

ในปี 2565 กลุ่มธนาคารยูโอบีได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อประเมินประเด็นที่สำคัญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของธนาคารกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อรวบคุมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีนัยสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่มีความสำคัญที่สุดต่อกลุ่มธนาคารยูโอบี และมีผลกระทบมากที่สุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อนำเสนอภาพรวมของความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของธนาคารในทุกแง่มุม

จากนั้น ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้ทบทวนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเหล่านี้ผ่านการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการความยั่งยืน ตามข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการพูดคุยที่ดำเนินการต่อเนื่องและความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ธนาคารนำปัจจัยที่มีนัยสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ยิ่งทียิ่งเชื่อมโยงกันมากขึ้นมาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจทางกลยุทธ์ของธนาคารและเป็นเครื่องชี้แนะแนวปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการจัดทำรายงาน

ปัจจัยที่มีนัยสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ปัจจัยที่มีนัยสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ลำดับความสำคัญ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน

การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ

สำคัญเป็นพิเศษ

 • สนับสนุนเชิงเศรษฐกิจเพื่อความก้าวหน้าของชุมชน

การธนาคารอย่างยั่งยืน

สำคัญเป็นพิเศษ

 • ปลูกฝังความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลไว้ในแนวทางสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงของธนาคาร
 • รวมข้อพิจารณาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในกระบวนการประเมินและอนุมัติสินเชื่อ
 • รับและส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ทนทานต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อสนับสนุนลูกค้าของธนาคารในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำ
 • พัฒนาและให้บริการทางการเงินที่ยั่งยืนและโซลูชั่นการลงทุนที่ยั่งยืน

ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม

สำคัญเป็นพิเศษ

 • ยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม

ข้อมูลส่วนบุคคลและการกำกับดูแล

สำคัญเป็นพิเศษ

 • คุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าผ่านนโยบายและแนวทางปฏิบัติของธนาคารที่ปลอดภัยสูงและแข็งแกร่ง
 • ปกป้องระบบการเงินจากการใช้งานในทางที่ผิด

ประสบการณ์ของลูกค้า

สำคัญเป็นพิเศษ

 • ส่งมอบประสบการณ์ของลูกค้าที่ใช้งานง่ายและมีผลกระทบสูง
 • ทำให้ระบบธนาคารง่ายขึ้น ชาญฉลาดยิ่งขึ้น และปลอดภัยขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลอย่างมีจริยธรรม

การเข้าถึงบริการทางการเงิน

สำคัญ

 • ทำให้ระบบธนาครเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและครอบคลุมยิ่งขึ้น
 • สนับสนุนธุรกิจในทุกช่วงการเติบโต

สร้างบุคลากรผู้ชำนาญการ

การพัฒนาบุคลาการที่มีความสามารถและครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่ม

สำคัญเป็นพิเศษ

 • พัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพและบุคลากรที่มุ่งพัฒนาสู่อนาคต
 • ส่งเสริมความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต
 • เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของพนักงาน
 • ยอมรับความสามารถและจุดแข็งที่หลากหลายของพนักงานผ่านการครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่ม

ความปลอดภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงาน

สำคัญเป็นพิเศษ

 • ส่งเสริมความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต
 • สร้างความมั่นใจด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพในสถานที่ทำงาน

ตั้งมั่นบนพื้นฐานรู้รับผิดชอบ

หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำคัญเป็นพิเศษ

 • รักษามาตรฐานด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสูงสุด

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สำคัญเป็นพิเศษ

 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
 • ปกป้องระบบการเงินจากการใช้งานในทางที่ผิด

ความปลอดภัยของข้อมูล

สำคัญเป็นพิเศษ

 • คุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและนโยบายผ่านระบบและแนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยสูงและแข็งแกร่ง
 • ทำให้ระบบธนาคารง่ายขึ้น ชาญฉลาดยิ่งขึ้น และปลอดภัยขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลอย่างมีจริยธรรม
 • ปกป้องระบบการเงินจากการใช้งานในทางที่ผิด
>

การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางตรง

สำคัญมาก

 • บริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางตรงและสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม

การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

สำคัญ

 • รวมหลักการด้านความยั่งยืนเข้าไว้ในแนวปฏิบัติเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

การดูแลชุมชน

สำคัญมาก

 • สนับสนุนการพัฒนาสังคมในด้านศิลปะ เยาวชน และการศึกษา
 • สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม

Related