หน้าหลักแนวทางความยั่งยืนของเรา

แนวทางด้านความยั่งยืนของเรา

ธนาคารยูโอบี ในฐานะธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย เราเชื่อเสมอว่าเรามีหน้าที่ ส่งเสริมความเป็นอยู่ ที่ดีในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และภูมิภาคในระยะยาว

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

ความยั่งยืนถูกกำหนดอยู่ในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของเรา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งแห่งสหประชาชาติ (UN SDGs)

ประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืน

เราประเมิน และทบทวนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่มีความสำคัญต่อการดำเนินการของธนาคาร

ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของธนาคาร

เรารับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเสมอมาผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำงานร่วมกัน

ธรรมาภิบาล

โครงสร้างธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานหลัก ในการพัฒนาและการจัดการกลยุทธ์และแนวทางด้านความยั่งยืนของเรา


ธนาคารยูโอบีมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการเคารพสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เรามีระเบียบปฏิบัติและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน/การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การป้องกันและการต่อต้านการทุจริต

เรามีการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตในเชิงรุก และมีกรอบการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลและมาตรการด้านความปลอดภัยในการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกช่องทาง ทั้งในการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ และที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา

การต่อต้านการให้สินบน และคอร์รัปชั่น

กำหนดนโยบายไม่ยอมรับการฉ้อโกงภายในและการละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณของพนักงานกลุ่มยูโอบีอย่างสิ้นเชิง

สิทธิมนุษยชน

จรรยาบรรณธุรกิจของยูโอบี

จรรยาบรรณธุรกิจของยูโอบี

มาตรฐานจรรยาบรรณของพนักงานกลุ่มยูโอบี เป็นแนวทางสําคัญสําหรับการปฏิบัติที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เราเข้าใจความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน

การป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงาน

การป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงาน

ยูโอบีมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงในการใช้ทาสสมัยใหม่ การค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งในกระบวนการดำเนินงาน และในห่วงโซ่อุปทานของเรา

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565 ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย